Dette mener Venstre om skogbruk

Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger. 

 

Infrastruktur

Det må være enkelt for skogbruksnæringen å frakte tømmer til fabrikker og markeder. Derfor har Venstre og regjeringen sørget for en dobling av bevilgningene til kaianlegg og en økning på 25% i bevilgningene til skogsveier. Venstre går inn for prøveordninger med 74 tonns tømmervogntog, og vi har også sørget for at «flaskehalser», sånn som broer som ikke tåler stor vekt, skal forbedres i neste periode av nasjonal transportplan.

 

Forskning og utvikling

Statlig kapital skal spille en rolle i skognæringen, spesielt på de områdene der skogindustrien kan gi mer miljøvennlige løsninger. Derfor har Venstre og regjeringen økt bevilgningene til næringsrettet forskning med 2,8 milliarder siden 2013. Regjeringen foreslo å legge ned trebasert innovasjonsprogram under Innovasjon Norge, men Venstre opprettholdt ordningen med en økt bevilgning på 50 millioner kroner. Klimateknologifondet og andre forskningsfond kan også investere i skognæringen, det er en av grunnene til at Venstre har styrket disse ordningen betraktelig i budsjettforhandlingene. Vi har også styrket skatteincentivene for forskning og utvikling i privat sektor gjennom økning av rammene til skatteFUNN.

 

Vern

Vern av skog er viktig for å sikre områder der det finnes utrydningstruede arter. Derfor har Venstre stemt for vedtaket om at 10% av skogarealet i Norge skal vernes. Dette er gjort under forutsetning om at skogvern skal være frivillig og at alle typer skog skal inngå i målet. Det er viktig at skogeiere blir godt nok kompensert ved vern, derfor har Venstre har sørget for mere penger til skogvern i budsjettforhandlingene.

 

Biodrivstoff

Venstres gjennomslag i budsjettforhandlingene sikrer 7% innblanding av biodrivstoff i 2017 og 20% innblanding i 2020. Det er viktig at biodrivstoffet så fort som mulig blir avansert biodrivstoff, og her spiller norsk skogbruksnæring en veldig viktig rolle. Venstres gjennomslag for å fjerne avgiften på biodrivstoff har ført til nye biokraft-anlegg på for eksempel Skogn. Venstre har også sørget for at det settes mål om avansert biodrivstoff skal trappes opp til 8% i 2020 – dette vil gi store muligheter for norsk skogsindustri.

 

Bruk av treprodukter

Det er viktig at det offentlig bruker norsk tre. I 2016 ble det vedtatt en ny lov om offentlige anskaffelser, som pålegger det offentlige å ta hensyn til klima- og miljøhensyn ved innkjøp av tjenester – dette er definitivt krav som kan føre til mer bruk at norsk tre i offentlige byggeprosjekter. Venstre mener det brukes for lite norsk tre i offentlige byggeprosjekter, og derfor har vi bedt regjeringen utarbeide en plan for å øke bruken av norsk tre i infrastrukturprosjekter. Det bør også gis incentiv for privat bruk av tre, for eksempel gjennom Innovasjon Norge, Enova og Fornybar AS.

 

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Dette mener FrP om skogbruk

[08.09.17]: Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer her »

Nyheter

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

Dato: [22.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen bevilget 33 millioner kroner til tettere planting etter hogst og til gjødsling i skog. Foreløpige tall fra vårplantingen viser at tiltaket har gitt tettere skogplanting på større arealer enn tidligere.

Les mer på regjeringen.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn »

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget »

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring »

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder »

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten »

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning »

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting »

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk »

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne »

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »

Dato: [14.09.17]

Kilde: regjeringen.no

72 millioner til seks nye tømmerkaier »