Friluftsbrosjyre

NORSKOG har i samarbeid med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv utarbeidet en veileder for grunneiere og tilretteleggere om nye regler i friluftsloven. 

 

Her kan du få mer informasjon om regler for: 

-  Ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark

-  Ferdsel i skogplantefelt

-  Regler for grunneiertillatelse ved merking og skilting av sti og løype 

Målet med denne brosjyren er å informere om disse bestemmelsene i friluftsloven. Målgruppen er alle som legger til rette for friluftsliv, herunder grunneiere, lag, foreninger og kommuner. Vi som står bak brosjyren, grunneier- og friluftslivsorganisasjoner, har et felles ønske om at det skal legges til rette for friluftslivet på en god måte, samtidig som grunneiers interesser ivaretas. Med god dialog og gjensidig forståelse for hverandres interesser og behov, vil det være mulig å finne fram til gode praktiske løsninger som alle kan leve med. Vi håper denne brosjyren kan bidra til dette!

Brosjyren kan du laste ned/lese her:

http://www.skoginfo.no/userfiles/files/Friluftsbrosjyre%20-%20Desember%202015.pdf

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »