Sjekk dette før hogst

Ekstern miljøinformasjon skal sjekkes under planlegging av hver drift.
 

Tema/kartlag oppdateres jevnlig. Ha kontakt med virkeskjøper og kommune om status (nøkkelbiotopregistrering, viltbiotoper, naturtyper, ortofoto, etc.)

Et biologisk viktig område/lokalitet kan vises med punktsymbol på kart, men ytterligere informasjon og geografisk avgrensning kan mangle (f.eks. for storfugl)

Informasjon om noen rødlistede arter, f.eks. rovfulger, er sensitive. Driftsplanlegger kan få nødvendig tilgang hos skogbrukssjefen

Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
På Kilden finner du det meste av tilgjengelig miljøinformasjon:
• Nøkkelbiotoper/MIS  (Skog og Landskap))
• Naturtyper (DN Naturbase)
• Verneområder (DN Naturbase)
• Rødlistearter (Artsdatabanken)
• Kulturlandskap (DN Naturbase)
• Arkeologiske kulturminner (Riksantikvaren)
Skogbruksinformasjon bonitet, vegetasjonstype, skogplandekning, etc. finnes også.  Ortofoto og topografisk kart kan brukes som bakgrunn. Geografiske søk på kommune og eiendom kan gjøres. Men Kilden har sine begrensninger:
- Viltbiotoper fra kommunenes viltkartlegging finnes ikke
- Detaljert informasjon om eksterne miljødata er ofte ikke tilgjengelig
- Skjøtselsvedtak er ikke tilgjengelig for skogbrukets nøkkelbiotoper
- Nyere MIS/nøkkelbiotopregistreringer er ikke lagt inn i databasen,  og for noen eiendommer med eldre nøkkelbiotopregistreringer  ligger disse nøkkelbiotopene inne som Naturtyper og ikke som MIS/Nøkkelbiotoper.
- Rødlistede arter i Kilden er ikke like detaljert som det en finner i Artskart (Kan finne observasjoner i Artskart som ikke vises i Kilden)

Naturbase
Miljødirektoratet (http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/)
Her finner du informasjon om:
• Verneområder (eksisterende og foreslåtte)
• Artsforekomster (etter kommunal viltkartlegging - begrenset)
• Viktige naturtyper

Artsdata – rødlistede arter
(www.artsdatabanken.no)
På Artskart kan du finne informasjon om arter og hvor de er funnet. Vær oppmerksom på at ikke alle eksisterende funn er tilgjengelige i databasen bl.a. fordi mange funn ikke er digitalisert ennå. Velg  «Søk», der du kan gjøre geografiske søk på fylke og kommune

Kulturminner
www.kulturminnesok.no      
Siden er nyopprettet (21.02.2012) og er under utvikling
Riksantikvaren driver denne tjenesten. Kulturminnesøk er basert på kulturm  innedatabasen Askeladden, som forvaltning og forskere har brukt siden 2004. En del fagtunge opplysninger er tatt bort, mens illustrasjoner, brukervennlige kart og begrepsforklaringer er kommet til.
Kulturminner kan ha ulik vernestatus, her gis en enkel oversikt (den dekker ikke alle vernestatus).

 

Kontakt meg om Sjekk dette før hogst:

Erling Bergsaker

Skogsjef

Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Mobil: + 47 91 51 14 67

Send e-post »