Lover og forskrifter

På disse sidene finner du lover og forskrifter relatert til skog, utmark og miljø. Siden er myntet på så vel næringsutøvere som andre brukere av skog og utmark. Linker direkte til Lovdatas internettserver sikrer at lover og forskrifter alltid er oppdaterte og korrekte.


Nedenfor finner du en liste over aktuelle lover og forskrifter:

Tomtefesteloven

Plantevernmiddellova
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om plantevernmidler i skog
Forskrift om plantevernmidler
 

Fjellova
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenningene
Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn

Skogbruksloven
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om bærekraftig skogbruk
Forskrift om skogfond
Forskrift om veier for landbruksformål
Forskrift om skogfrø og skogplanter
Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket

Konsesjonsloven

Odelslova

Plan- og bygningsloven
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag

Forurensningsloven
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning
Forskrift om farlig avfall
Forskrift om nedgravde oljetanker
Internkontrollforskriften
Forskrift om miljøskadelige batterier

Vassdragsloven
Aktuelle forskrifter:
Innst.O.nr. 101 (1999-2000).

Viltloven
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever
Forskrift om utøvelse av jakt og fangst
Forskrift om jakt og fangsttider m.v.
Forskrift om forvaltning av rovvilt

Friluftsloven

Naturvernloven
Forskrift om fredning av truede arter

Lov om skogsvirkeavgift

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Aktuelle forskrifter:
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Lakse- og innlandsfiskloven
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om tekniske fysiske tiltak i vassdrag

Kulturminneloven

Jordlova
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om veier for landbruksformål
Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Produktkontrolloven
Aktuelle forskrifter:
Internkontrollforskriften
Forskrift om kasserte kjøretøy

Våpenloven
Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Oversikt over lokale forskrifter (Lovdata)

Kontakt meg om Lover og forskrifter: