Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling

NORSKOG rapport 1- 2012
En sammenlikning av skattesystemer i utvalgte europeiske land.

Skattesystemet er en av de viktigste rammebetingelser for utvikling av skogeiendom, generelt
aktivitetsnivå, investeringsnivå, samt evne til omstilling og satsing utover tradisjonelt skogbruk. Skattesystemer vil til enhver tid ha behov for forbedringer, oppdateringer og
justeringer opp mot nåtidssituasjonen. Skal man få aksept hos myndighetene for endringer i
systemet, er det en fordel å ha dokumentert kunnskap om hvordan skattesystemer fungerer i
andre land det er naturlig å sammenlikne seg med.

Det ble derfor besluttet å søke om midler
til å gjennomføre en sammenlikning av skattesystemer i utvalgte europeiske land. Følgende
land er undersøkt i dette prosjektet: Norge, Sverige, Finland og Danmark, Skottland, Latvia,
Østerrike og Frankrike.

Systemene for beskatning av næringsinntekt fra skogbruk er svært ulike, og med svært ulik
betydning eller stimulerende effekt. Det ene ytterpunkt er representert av England med 0-skatt på skoginntekt og Frankrike meden tilvekstbasert skoginntekt. I begge tilfeller får vi en
marginalskatt på økt avvirkning på 0. Et system for inntektsutjevning er fanget opp i Norge og Sverige. Systemene er noe ulikt bygget opp, men dekker samme formål. Ved reelt flat skatt som i Latvia og Finland, eller 0- skatt på marginalen som i Storbritannia og Frankrike er ikke slike behov til stede. Alle de analyserte land med unntak av Frankrike har en form for gevinstbeskatning ved salg av skog. Norge og Østerrike har redusert gevinstbeskatning ved generasjonsskifter innen familie.


Sverige og Finland har gunstige ordninger som stimulerer skogeiers mulighet for å finansiere
skogskjøp med avvirkning. I Sverige har en både mulighet for å samle opp kapital i
ekspansjonsfond på som kun beskattes som foreløpig kapital, og skrive ned 50 % av
kjøpesummen til tilkjøpt skog med inntil 50 % (Skogsavdrag)

 

Dokumentavgiften er en ren skatt på eiendomstransaksjoner. Dette er en nokså kritisert
beskatning i Norge, men når en ser på de øvrige land vi har i utvalget, så er dokumentavgift
eller tilsvarende ordninger relativt vanlig, og ligger i intervallet 0 – 5,09 %.   


Av gjennomgangen fremgår at eiendomsskatt i skog ikke er uvanlig. Halvparten av de
utvalgte land har eiendomsskatt. Vanlig nivå er størrelsesorden 1 %. Prosentsatsen her sier
likevel ikke alt, ettersom prinsippene for verdsettingen blir minst like vesentlig.
Formuesskatt derimot er langt mer uvanlig. Kun Norge av landene i utvalget har fortsatt
formuesskatt. Arveavgift er heller ikke uvanlig, selv om en del land blant annet Sverige og Østerrike har avviklet dette. Nivået på formuesskatt i Norge er sett i forhold til de øvrige land i utvalget, relativt moderat.

 

Det er bare Sverige Finland og Storbritannia, som verken har eiendomsskatt eller
formuesskatt for skog.

Bortsett fra generelle ønsker om lavere skatt, så er det spesielt interessant å se på erfaringer
fra andre lands systemer i forhold til politisk langt på vei omforente ønsker om økt avvirkning
og utvikling av eiendomsstrukturen i Norge. I denne sammenheng er det spesielt interessant å peke på de svenske og finske erfaringer med «Skogsavdrag», som innebærer mulighet for
nedskriving av kjøpesummen ved kjøp av skog, og ytterligere favorisering av kjøp av
tilleggsskog. Dette virker både stimulerende på kjøp, og avvirkningsfremmende.

Det samme vil den svenske ordningen med avsetning til ekspansjonsfond. Denne ordningen
vil i tillegg bidra til å redusere den skattemessige forskjellsbehandlingen av aksjeselskap og
personlig næringsdrivende.         

 

Hele rapporten kan lastes ned her

Konsulentavdelingen

Øystein Aasaaren

Internasjonal konsulent

Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og prosjekter i utlandet.

Mobil: + 47 91 35 48 10

Send e-post »

Lasse Asmyhr

Konsulent utmarksforvaltning

Oppgaver og fagfelt:
Utmarksforvaltning

 

Mobil: + 47 98 86 45 99  

e-post: lasse.asmyhr@norskog.no

 

Yngve Holth

Leder konsulentavdeling

Oppgaver og fagfelt:
Eiendomsoverdragelser, ekspropriasjon, skatt, offentlige prosesser mm.

 

Mobil: + 47 918 32 236

Send e-post »

Jens Kolstad

Skogkonsulent

Oppgaver og fagfelt:
Skogforvaltning og konsulentoppdarag i Norge og i utlandet.

Mobil: + 47 91 33 54 85

Send e-post »

Tormod Dale

Skogkonsulent

Oppgaver og fagfelt:
Skogrådgivning i Norge og internasjonalt

Mobil: + 47 95 87 33 85

Send e-post »

Øivind Østby-Berntsen

Skogkonsulent

Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og forvaltning av Skogbrukets verdiskapingsfond.

Mobil: + 47 92 61 73 88

Send e-post »

Jakob Sandven

Skogkonsulent

Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag i Norge og utland.

 

Mobil: + 47 95 27 24 53

Send e-post »

Erling Bergsaker

Skogsjef

Oppgaver og fagfelt:
Skogsjef, konsulentoppdrag i Norge og utlandet.

Mobil: + 47 91 51 14 67

Send e-post »