NORSKOG Skogmelding

Nå foreligger en ny utgave av NORSKOGs skogmelding. Utgaven for 2014 er gjennomgått og endret noe, blant annet med et eget kapittel om FoU. Dokumentet gir en fyldig redegjørelse av NORSKOGs politiske plattform, og ligger til grunn for våre næringspolitiske mål. I dokumentet peker NORSKOGs styre på en rekke konkrete tiltak for å utnytte det fantastiske potensialet skogen i Norge har og betydningen av en god skogpolitikk kombinert med sterkt engasjement fra næringen. 

 

Skogmeldingen kan du lese her.

Denne skogmeldingen er en oppfølging av NORSKOGs skogmelding for 2013. Utgaven for 2014 er gjennomgått og endret noe, med bl.a. et eget kapittel om FoU. 

Skog- og trenæringen er til stede i tilnærmet hele landet og representerer arbeidsplasser og viktig fornybar verdiskaping i ellers næringssvake områder. Som en av landets største eksportnæringer har skog- og tresektoren derfor en nøkkelrolle i Distrikts-Norge. Samtidig ser vi at aktiviteten generelt er lav i skogbruket, både i historisk målestokk og målt mot andre land. Det investeres vesentlig mindre i skogproduksjon enn før, samtidig som hogsten er lavere enn den årlige veksten tillater. Konsekvensen av dette er tapt klimagevinst og redusert verdiskaping.

Skognæringen operer i åpen internasjonal konkurranse. Til forskjell fra landbruket for øvrig fastsettes prisen på skogprodukter og tømmer i et marked uten tollbarrierer. NORSKOG understreker at det er et privat anliggende å utvikle et effektivt og bærekraftig skogbruk og en lønnsom treindustri. Norsk konkurranseevne i det åpne markedet påvirkes imidlertid sterkt av offentlige rammevilkår som på flere måter avviker fra situasjonen i konkurrerende land.

NORSKOG mener det er nødvendig med et målrettet samarbeid mellom myndigheter og privat næringsliv for å ta de bærekraftige skogressursene aktivt i bruk til verdiskaping, sysselsetting og klimaarbeid. Vi håper at denne Skogmeldingen skal bidra til å skape nødvendig engasjement for å øke skogens betydning for så vel skogeier som storsamfunn.

Kontakt meg om NORSKOG Skogmelding: