17. desember 2020

Det blir bevilget 5 millioner til klimaskogplanting på gjengroingsarealer

Energi- og miljøkomitéen har inkludert 5 millioner kroner til planting av skog på gjengroingsarealer i sin budsjettinnstilling.
17. desember 2020

NORSKOG søker leder for internasjonal avdeling

NORSKOG har et av de fremste skogfaglige miljøene i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og internasjonalt.
17. desember 2020

Ungskogpleie – tar du vare på investeringene dine?

De fleste plantefelt er en betydelig investering. Uten oppfølging kan mye av investeringen gå tapt. Ungskogpleie er ikke en ekstra investering, men sikring av investeringen som ble gjort i plantefeltet!
16. desember 2020

Prosjekt om manglende planting på Vestlandet

NORSKOG har sammen med Norges Skogeierforbund, AT-Skog og NIBIO nylig fått tilsagn om midler fra Utviklingsfondet til et prosjekt som skal undersøke hvorfor det plantes så lite på Vestlandet.  
15. desember 2020

Jaktminister Bollestad møtte Norges Jeger- og Fiskerforbund til rådyrjakt

Statsråden deltok denne uka på rådyrjakt med drivende hund i Drøbak. Her møtte hun representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til spennende jakt og gode diskusjoner.
15. desember 2020

Lisensfelling av ulv- nå må KLD ha to tanker i hodet samtidig

Arne Rørå påpeker at det er en fare for svekket motivasjonen blant grunneierne til å ta ut villsvin, dersom ulvebestanden innenfor ulvesona ikke blir redusert.
15. desember 2020

NORSKOG sitt innspill til oppstart av Østmarka nasjonalpark

I tilfellet Østmarka ser vi med stigende bekymring på at man søker å tilpasse terrenget til kartet ved at man forsøker å utfordre tidligere praksis ved å tvinge Østmarka inn i en verneform arealet ikke hører hjemme i.
14. desember 2020

Vel gjennomført villsvinwebinar!

Villsvinwebinaret som ble arrangert av villsvinprosjektet forrige uke skapte stor interesse.
14. desember 2020

Flytter verdifullt ulvepar og åpner for lisensjakt

For å unngå at den genetisk verdifulle ulven og maken hans i Deisjøreviret blir felt, har departementet bestemt å flytte ulvene i reviret. Deretter vil det bli åpnet for lisensfelling i området.
9. desember 2020

Ber om faglige råd for å flytte genetisk viktig ulv

Klima- og miljødepartementet ber nå Miljødirektoratet om en faglig vurdering av hvordan den genetisk viktige ulven i Deisjøriviret kan flyttes. – Det er særs uheldig om den såkalla Elgå-ulven blir skoten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).
8. desember 2020

Svar på skriftlig spørsmål om rensking av grøfter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) at staten støtter rensking av grøfter, mens den samtidig lager planer og bruker midler til restaurering av myr, og om statsråden vil ta noe initiativ i saken.
7. desember 2020

3,5 millioner kroner til forskning på bestands- og helseovervåking av villsvin

Landbruks- og matdepartementet har tildelt 3,5 millioner kroner til forskning og metodeutvikling for å styrke bestands- og helseovervåkingen av villsvinbestanden i Norge.
4. desember 2020

Fem tømmerkaier får tilskudd i 2020

Fem tømmerkaier har til sammen fått 44,5 mill. kroner til opprusting eller nybygging i årets tildeling av tilskudd.
4. desember 2020

Ny forskrift om driftstilskudd 2020

Nå har endringene av den nye forskriften kommet. 
3. desember 2020

Det er gode nyheter at Regjeringen foreslår å forlenge ordning for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket!

NORSKOG og NORTØMMER er veldig fornøyde med at ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Dette viser at politikerne har skjønt at skogbruket også er en viktig næring som trenger noe støtte i denne krevende tiden.
24. november 2020

Hva kan norsk næringsliv og industrien bidra med for å nå klimamålene?

Nobio, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har skrevet et notat om hvordan norsk næringsliv generelt og industrien spesielt kan bidra med for å nå klimamålene.
23. november 2020

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.
20. november 2020

Klarer ikke å få levert massevirke

Samtidig som prisene på sagtømmer stiger på grunn av god etterspørsel opplever skogbruksnæringen problemer med å få levert massevirke til papirindustrien, skriver MITT KONGSVINGER.
20. november 2020

Målrettet og visjonær klimapolitikk?

«Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyreste klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av sokkelen» skriver tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg i denne artikkelen.
19. november 2020

Etterspørselen etter byggevarer i tre fortsetter

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med hele 14,5 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.
19. november 2020

Svar på skriftlig spørsmål om skrantesjuke (CWD) på villrein på Hardangervidda

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om skrantesjuke (CWD) på villrein på Hardangervidda.
17. november 2020

Gratulerer så mye med stipend-priser til Anders Ringstad og Maximilian M. Zimmermann!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i år ut fem stipend digitalt til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad). To av stipendene ble utdelt til Ringstad og Zimmermann som jobber som skogkonsulenter i NORSKOG.
16. november 2020

Skog-seminaret Biotown Kongsvinger

Skog-seminaret Biotown Kongsvinger arrangeres førstkommende torsdag fra kl. 09.30, som også holdes digitalt. Fokuset er rettet mot bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, innovasjon og næringsutvikling.
12. november 2020

Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk

Skogsindustrikonsernet Stora Enso iverksetter muligheten for å øke kapasiteten for masse og kartong på Skoghalls bruk.
11. november 2020

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

I morgen møtes rovviltnemndene for å behandle klager på vedtaket om lisensjakt på ulv.
11. november 2020

Webminar om høstbart vilt

Innovasjon Norge har arrangert et webinar med tema Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt. Alle innlegg og presentasjoner er nå tilgjengelige på nett.
11. november 2020

PRECISION – webinar om råte i skog

Meld deg på webinaret som ledes av Skogbrukets Kursinstitutt, dersom du ønsker å lære mer om råte i skog, og hva skogbruket gjør for å redusere omfanget av det.
10. november 2020

Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020

Administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG har blitt intervjuet i forkant av den internasjonale skogforretningskonferansen 2020. I intervjuet snakker Rørå blant annet om skogbruk som en investeringsressurs – trender og drivere i Baltikum.
10. november 2020

EU trapper opp arbeidet med ny bærekraftstrategi

EU holder stø kurs i arbeidet med sin nye grønne vekststrategi, European Green Deal. - Den nye jordbruksstrategien Farm to Fork står sentralt i strategien, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.
10. november 2020

Svar på skriftlig spørsmål om kjøp av skogeiendom i Namdalen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om det tyske selskapet LAM kunne kjøpt skogeiendom i Namdalen med det regelverket som var gjeldende under den rødgrønne regjeringen.
9. november 2020

Miljøstiftelsen ZERO arrangerer verksted om skogbasert industri

Zerokonferansen er en klimakonferanse som arrangeres årlig, som i år vil holdes digitalt. Få med deg verksted med tittelen «Norsk bioøkonomi – veien til ny biobasert industri», som dekker flere områder innenfor trebasert bioøkonomi. I tillegg er påmeldingen helt gratis.
9. november 2020

Norsk skog privatiseres ikke

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) refser regjeringen for håndteringen av eierskapet til norske skoger. Dette kommer som en oppfølger av salget av aksjeselskap fra Ola Mæle til en tysk stiftelse. Les Even Bergseng sin kommentar.
3. november 2020

Tidsfrister for skogeier til å søke på tilskuddsordninger i skogbruket

Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:
2. november 2020

Godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge

I sitt svar om ordningen med godtgjørelse knyttet til innsending av prøver av villsvin felt under jakt, sier Bollestad at alle godtgjørelser i Norge er skattepliktige og kan ikke se at ordningen med godtgjørelse for felt villsvin skal være annerledes.
2. november 2020

– Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak

Den 30. oktober møtte bl.a. Treindustrien, Norsk Lastebileierforbund, NHO og BNL statssekretær i samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø for å snakke om Modulvogntog. – Innføringen av modulvogntog er et viktig miljøtiltak , fordi det vil gi færre biler på veien, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.
2. november 2020

Tørke og vindfall påvirker faren for nye barkbilleangrep

Lavlandet i Sentral-Europa har de siste årene hatt enorme tap av granskog på grunn av tørke- og barkbilleangrep. Skogeiere på Østlandet frykter en ny barkbillekrig lik den vi hadde på 1970-tallet, men data fra barkbilleovervåkingen gir et annet bilde.
26. oktober 2020

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021

NORSKOG har de siste ukene deltatt på høringer vedrørende statsbudsjettet og kommet med innspill til næringskomiteen, finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.
23. oktober 2020

Endringer i arveloven

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. I proposisjonen foreslås en bestemmelse for tilfeller der det inngår en landbrukseiendom i dødsboet. Forslaget går ut på at eiendommen må være overført til en ny eier innen tre år etter arvelaterens død. Det foreslås at dette skal gjelde for eiendommer som består av minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog.
22. oktober 2020

Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner

Saugbrugs legger ned papirmaskin 5 i Halden, som vil redusere produksjonen med hele 24 prosent. Dette vil skje allerede innen 31. desember i år.
22. oktober 2020

Even Bergseng er ansatt i NORSKOG

Fra sommeren 2021 vil Even Bergseng overta som skogsjef etter Erling Bergsaker.
21. oktober 2020

Det må lønne seg å være norsk eier

Problemet med formuesskatten er at det favoriserer utenlandsk eierskap av norske bedrifter.
21. oktober 2020

Endringer i rovviltforskriften

Den 12. oktober i år endret Klima- og miljødepartementet rovviltforskriften, som et resultat av den debatterte høringen om endringer i rovviltforvaltningen. Departementet har blant annet fastsatt at kommuner får mulighet til å klage på vedtak om kvoter for jakt og felling av rovvilt. Det skal også legges vekt på om bestandsmål er nådd når en vurderer uttak av rovvilt. I tillegg får Landbruksdirektoratet rett til å uttale seg til regionale forvaltningsplaner for rovvilt.
21. oktober 2020

Statistikk for skogavvirkning for salg

Skogeierne har opplevd en nedgang i tømmerprisene fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 på 15,1 %. Det viser ferske tall som SSB har publisert i dag.
14. oktober 2020

Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren

I går deltok statsråden på en demonstrasjon av viltfellene i Kornsjøområdet, som er et prosjekt i regi av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen-Mjøsen og Utmarksforvaltningen AS. Målet er færrest mulig villsvin over et minst mulig område i Norge.
13. oktober 2020

Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen

NORSKOG sendte i går over innspill vedr. nytt globalt rammeverk for naturen til Klima- og miljødepartementet. Hovedbudskapet til NORSKOG er at de globale utfordringene må løses nasjonalt – med målsettinger som passer i Norge. Les brevet her.
13. oktober 2020

Rovviltnemndene besluttet å ta ut 5 revir innenfor ulvesonen

Rovviltnemndene ønsker å bringe bestandsmålet innenfor det intervallet Stortinget har satt, og nemndene vil begynne å forvalte både flokkene innenfor ulvesona og grenserevirene.
12. oktober 2020

Villsvin – vi tar ansvar

Det gjennomføres flere tiltak for å hindre utbredelse av villsvin. NORSKOG har sammen med flere samarbeidspartnere startet «Villsvinprosjektet», som skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin. Det jobbes også med å få bruke bevegelig lys på åte, som er på høring. Les Østfold bondelag sitt syn på saken og hvilke tiltak som gjøres for å få felt mest mulig villsvin.
12. oktober 2020

Innovasjon Norge inviterer til webinar med tema «Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt».

Torsdag 29. oktober inviterer Innovasjon Norge til webinar med tema Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt.
9. oktober 2020

Den fordummende debatten om formueskatt

Hva er det med debatten rundt formueskatt som gjør at så mange oppegående folk nekter å forholde seg til fakta?
8. oktober 2020

International Forest Business Conference 2020

Bare to måneder til 2020 International Forest Business Conference - bestill plassene dine nå!
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Et budsjett uten overraskelser

I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2021. Les NORSKOG sin oppsummering av budsjettforslaget.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes - det vil trygge og skape arbeidsplasser.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett

NORSKOG synes det er positivt at Regjeringen satser på klimatiltak i skog og at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane

For skognæringen er det helt avgjørende å få mye av transporten over på jernbane.
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet

Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 20 mill. kroner til bruprogrammet
8. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.
8. oktober 2020

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.
8. oktober 2020

Vindkraft og kampen om arealene

I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere.
8. oktober 2020

Statssekretæren i samferdselsdepartementet fikk høre om behov for tømmerterminal og planer om industrisatsing i Kongsvingerregionen

NORSKOG hadde sammen med flere næringslivsaktører invitert statssekretær John-Ragnar Aarset til en orientering på Bergene Holm sagbruket på Brandval.
8. oktober 2020

Norskeide bedrifter er avhengige av å beholde egenkapital

NORSKOG har sammen med 10 andre næringsorganisasjoner skrevet en kronikk om å styrke norskeide bedrifters likviditet og evne til å omstille seg i en krevende tid.
8. oktober 2020

NY RAPPORT: Formueskatten svekker hverdagsnæringslivet

Formueskatten truer små og mellomstore bedrifters eksistensgrunnlag og svekker deres evne til å investere for vekst og skape nye arbeidsplasser. Det er konklusjonen i en fersk rapport som SMB Norge presenterer onsdag. NORSKOG deltok da dette viktige temaet ble debbatert.
8. oktober 2020

Krisen i skogbruket

MEF, Skogeierforbundet og NORSKOG har sendt ut brev til Landbruks- og matdepartementet og stortingspolitikere om behovet for å forlenge ordningen med «tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket».
8. oktober 2020

Ola Mæle selger skogeiendommene i Namdalen

Ola Mæle selger nesten 600.000 dekar med skog og utmark til det tyske land- og skogbruksselskapet LAM.
8. oktober 2020

Borregaard vant Eksportprisen 2020

Borregaard slo 101 nominerte bedrifter i kampen om å vinne Eksportprisen 2020. Næringsministeren, som delte ut prisen, var mektig imponert over selskapet.
8. oktober 2020

Riktig og sikker hogst med motorsag – Ny videoserie på YouTube

På oppdrag fra Skogbrukets HMS-utvalg har Skogkurs laget 8 videoklipp med et sikkerhetsperspektiv på bruk av motorsag. Videoene finner du som egen spilleliste på YouTube eller på Kunnskapsskogen.
8. oktober 2020

Velg Skog inviterte skognæringen til workshop om masteroppgaver

NORSKOG deltok på workshop med Velg Skog, hvor målet er å styrke koblingen mellom masterstudentene og næringslivet i skogbruket.
7. oktober 2020

Ny vannkraft kveles av skattesystemet

Utvidelse av vannkraftverk kan gi oss mye mer av den miljøvennlige energien vi trenger. Men skattereglene står i veien for utviklingen.
28. september 2020

Dialog med næringslivet om nytt fylkesvegprogram

Hvordan skal pengene som Innlandet fylkeskommune har å bruke på fylkesvegene, forvaltes fra 2022? Dette var temaet da fylkeskommunen møtte representanter for næringslivet i fylket fredag.
25. september 2020

INNSIKT Marked nr. 4-20

«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.
25. september 2020

Prøver ut tyngre tømmerbiler

I Innlandet er det startet opp et prøveprosjekt for å teste ut om vogntog med en vekt på 74 tonn kan kjøre på det offentlige vegnettet. Åtte kommuner kan benyttes i prøveprosjektet.
24. september 2020

Ingrid (18) kan bidra til å skape milliardverdier

I morgen starter Ingrid Eline Aas og 60.000 andre elgjakta. En ny rapport viser nå at denne jakta skaper milliardverdier for samfunnet.
24. september 2020

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

Motorferdselloven hindrer utnyttelse av utmarka til arealbasert reiseliv. I den forbindelse har NORSKOG sendt ut et brev til Landbruks- og matdepartementet og til stortingspolitikere om hvilke tiltak som burde gjennomføres for å fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene.
23. september 2020

Statsråden i møte med skog- og trenæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte næringen til det fjerde møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema var skogvern, naturtypekartlegging og kulturminner i skog.
18. september 2020

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

Ny statistikk fra 2019 angående skogeiendommer.
15. september 2020

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020

For 2020 er det øremerket 8 millioner som skal fordeles til miljøtiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier gjennom den nasjonale ordningen. NORSKOG ønsker å minne om søknadsfrist 1. november.
10. september 2020

NORSKOG med innspill til samferdselsministeren

Samferdselsminister Knut Arild Hareide møtte i dag norsk næringsliv for å få innspill til neste Nasjonal transportplan , NTP 2022-2033.
10. september 2020

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt

NORSKOG og en bred referansegruppe skal gjennomføre en evaluering av hjorteviltstrategien.
9. september 2020

Ny løsning for bedre data fra skogsdrift

FeltGIS og John Deere går sammen om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Gir oversikt over produksjon og lager med data i sanntid med en grønn ruter – uansett farge og merke på maskinen.
8. september 2020

Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket

NORSKOG og Norges Skogeierforbund har gjennom et felles prosjekt avdekket at det er behov for en større satsing på produksjonsforskning. Prosjektet har bidratt til et økt fokus på den grunnleggende forskningen i skogbruket.
8. september 2020

Høringsuttalelse angående forskrift til ny arvelov – dødsbo

NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet angående forslag til tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.
8. september 2020

Rovviltnemnda vil begrense antall ulv

Jeg er glad for de vedtakene rovviltnemndene i region 4 og 5 står sammen om.
7. september 2020

Miljøforvaltningen av skog er ute av kontroll

Vi krever at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn stanser naturtypekartleggingen til Miljødirektoratet og fylkesmennene klarer å oppfylle kriteriene som er satt av Stortinget.
4. september 2020

Landbruks- og matminister svarer på gjødsling av skog

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om hvordan gjødsling av skog kan påvirke klimagassutslipp og økosystemet i skog.
4. september 2020

Å kaste penger etter kakser

"Tajik sier at formuesskatten er kuttet, men det er en sannhet med modifikasjoner", sier Mathilde Fasting.