Miljøbevegelsen tapte på alle punker i Høyesterett
23. desember 2020
Økende areal med gammel skog i Norge
7. januar 2021

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

Høringsuttalelse fra NORSKOG på endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

 

Generelt

NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt. De siste årene har komplisert teknologi som f.eks. termisk og infrarød optikk blitt billigere og er i dag tilgjengelig i en prisklasse der flere har kunnet anskaffe seg slik teknologi om de har ønsket det. Lovverket har ikke vist samme utviklingen, noe som har ført til uklarheter om hva som er lov og ikke.

 

Definisjon av kunstig lys

NORSKOG mener at definisjonen av kunstig lys slik den er beskrevet i høringsnotatet dekker de aktuelle forholdene ganske godt.

 

Vi mener dog at det er noen uklarheter tilknyttet bildeomvendere. En bildeomvender kan omgjøre usynlig stråling som f.eks. varme eller IR, men også synlig stråling til synlige digitale bilder. I sistnevnte tilfelle vil dette også omfavne vanlige videokameraer. Dette vil kreve en tydeliggjøring i lovteksten for å unngå utilsiktede negative effekter.

 

Forslag om bruk av nattoptikk og synlig lys ved jakt på villsvin

Handlingsplanen mot villsvin har satt et klart ønske om at villsvinpopulasjonen i Norge skal begrenses til et minimum, både i utbredelse og bestandsstørrelse. Bruk av nattoptikk og andre former for kunstig lys til jakt på villsvin vil kunne være et viktig verktøy for å nærme seg målet som ble satt i Handlingsplanen. Det tilfaller dog et stort ansvar til den enkelte jeger som benytter seg av denne teknologien om å forvisse deg at bruken foregår på en forsvarlig og trygg måte. Departementets forslag om å kun tillate bruk av nattoptikk ved åtejakt og jakt på villsvin i «åpent terreng» anser vi som hensiktsmessig. Ved åtejakt på villsvin vil situasjonene som regel være kontrollerte og skytter vil ha god tid til å vurdere forsvarligheten og sikkerheten ved et skudd. En definisjon av hva som menes med «åpent areal» slik det er beskrevet i høringsnotatet burde komme frem av lovteksten. På «åpent areal» vil situasjonen som regel være oversiktlig og jegeren vil kunne gjøre en god vurdering om f.eks. skuddet er forsvarlig og bakgrunnen er sikker nok.

 

Departementets forslag om å tillate bruken av synlig bevegelig lys kun i «umiddelbar tilknytning til skuddsituasjonen» anser vi som lite praktisk anvendelig. Bruken av synlig bevegelig lys vil i stor grad være selvregulerende siden villsvina vil flykte eller sky områder dersom bruken av synlig bevegelig lys blir for stor.  NORSKOG mener derfor at det ikke bør være noen begrensing for bruken av kunstig bevegelig lys ved åtejakt eller jakt i «åpent areal» på villsvin.

 

Bruk av nattoptikk og synlig lys ved ettersøk på villsvin og annet storvilt

Det overordnete målet må være å etterstrebe en minimering av lidelser for dyr som er skadet eller påskutt jf. §19 om human jakt. Vi mener derfor at det vil være hensiktsmessig å tillate alle typer kunstig lys ved ettersøk av skadet eller påskutt storvilt. Videre mener vi at det herunder ikke burde skilles mellom ulike typer storvilt. Det har til i dag vært tillat å benytte seg av f.eks. termisk optikk ved ettersøk på hjortevilt. Praksisen har vist at dette er svært effektive og nyttige verktøy for en rask oppsporing av det skadete dyret. NORSKOG mener derfor at det burde gis tillatelse til å kunne benytte alle typer kunstig lys ved ettersøk på alt storvilt.

 

Håndholdte enheter

Departementet har ikke gitt noen klar vurdering rundt bruken av håndholdt nattoptikk i høringsnotatet. NORSKOG savner en slik gjennomgang.

 

Håndholdt nattoptikk til observasjon og identifisering av vilt kan ha hensiktsmessige bruksområder, særlig for jakt som foregår i den mørke tiden av døgnet. Når forholdene gjør det vanskelig med arts-, kjønns- og aldersbestemmelse av vilt ved bruk av klassisk optisk kikkert vil bruken av håndholdt nattoptikk forenkle dette og føre til sikrere avgjørelser. Forholda må være tilstrekkelig til å kunne forsvare skudd ved bruk av tradisjonelle optiske kikkertsikter, men håndholdt nattoptikk vil kunne gi den lille ekstra sikkerheten i utvelgelse av rett dyr. Jaktformer der dette vil være til stor hjelp er bl.a. måneskinnsjakt etter hjort eller rev. NORSKOG kan ikke se at dette vil oppfordre jegere til å ta større sjanser, men heller føre til sikrere avgjørelser basert på bedre grunnlag. Vi mener derfor at håndholdt nattoptikk til observasjon og identifisering, samt arts-, kjønns- og aldersbestemmelse burde tillates på alt vilt. Vi mener dog at bruken burde begrenses til den mørke tiden av døgnet (etter solnedgang og før soloppgang).

 

Bruk av nattoptikk og synlig bevegelig lys til jakt på andre fremmede arter  

NORSKOG mener at både nattoptikk og synlig bevegelig lys burde tillates på andre fremmede arter. Dette vil i all hovedsak begrense seg til mårhund og villmink. Jakt på villmink vil ofte foregå i steinrøyser eller lignende. Bruken av bevegelig, synlig lys i form av en lommelykt etc. vil forenkle jakten og kunne føre til et økt uttak av denne arten. På samme måten vil en tillatelse til bruk av nattoptikk ved jakt på mårhund effektivisere jakten og bidra til å begrense spredningen.

 

Annen bruk av kunstig lys eller nattoptikk

Det bør vurderes forbud mot bruk av droner til lokalisering av vilt under jakt (§ 21 første ledd bokstav c.) dersom dette ikke er godt nok dekket av annet lovverk. Det bør dog gis tillatelse til bruk av droner for lokalisering av vilt dersom hensikten er å hindre skader eller lidelser for viltet. Til eksempel så har bruk av droner med termisk kamera vist seg å være et effektivt verktøy for å hindre at rådyrkillinger blir skadd eller drept i slåmaskiner.