NORSKOG på høring i Finanskomitéen

15. oktober 2018
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober 2018
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven

14. januar 2019
NORSKOG mener at norske landbrukseiendommer, jord og skog, best utnyttes i et privat eierskap og at man bør ha som mål at en større andel av eiendommene i Norge er så store at de representerer økonomisk driv­bare enheter.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

17. januar 2019
NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.

Høringsuttalelse til ny fjellov

1. mars 2019
Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

23. april 2019
En skogeier som vil bytte fra PEFC- sertifkat til FSC må påregne mer administrasjon, advarer skogsjef i Norskog, Erling Bergsaker: – Du må ha mer system i rapportering på eiendomsnivå. Det fordrer en litt mer aktiv eier. En skogbruksplan ivaretar ikke dette fullt og helt, sier han. Foto: Norskog

NORSKOG på høring om EUs bokføringsregler for utslipp og opptak i skog2

25. mai 2019
Skal en lykkes med å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke for å kunne erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter.

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

28. august 2019
Av konkrete merknader vil NORSKOG kun kommentere på de felt som har direkte betydning for våre medlemmer.

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

18. september 2019
NORSKOG syns endringen i forskriften er positiv og stiller oss bak forslaget.

Høring – Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

23. september 2019
Høring - forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Forskriften er hjemlet i §§ 3 og 18 i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

26. september 2019
Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).

Høringssvar: – Rovdyrene forholder seg ikke til administrative grenser 

1. oktober 2019
Klima- og miljødepartementet foreslår blant annet færre forvaltningsregioner for rovvilt, – med regionreformen som grunn. Dette er NORSKOG sterkt imot. Regionene må følge rovviltenes naturlige regionbruk og denne er ikke endret, mener NORSKOG.

NORSKOG på høring i finanskomiteen

14. oktober 2019
Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.

NORSKOG på høring i næringskomiteen

15. oktober 2019
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

22. oktober 2019
For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.

Høringsuttalelse: Representantforslag 151 S (2018-2019)

6. november 2019
NORSKOG er en organisasjon som arbeider for et aktivt, verdiskapende og bærekraftig skogbruk. Vi organiserer […]

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

2. desember 2019
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier

31. desember 2019
Etter NORSKOGs oppfatning, må fordelingsnøkler av veger basere seg på den nytte den enkelte bruker har av vegen. Ved at de ulike brukergruppenes forhold mellom økonomiske verdier og transportvolum er svært ulike, må åpenbart transportvolum (uttrykt i vekt) være et fullstendig galt utgangspunkt for beregninger.

Høring ledningsregistreringsforskriften

2. januar 2020
Det er ute en høringssak om å lage forskrift for innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om ledninger i grunnen.

NORSKOG på høring om Distriktsmeldingen

31. januar 2020
Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. De vil legge til rette for at bærekraftig utnyttelse av naturressursene også gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

5. mars 2020
NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

19. mars 2020
NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030

27. april 2020
NORSKOG oppfatter Klimakur 2030 som en god analyse av situasjonen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. Fra vår side vil vi være klare til å samarbeide om å utvikle næringen slik at verdiproduksjonen og karbonbindingen kan økes både på kort og lang sikt, og derved bli en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

12. mai 2020
NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring.

Innspill fra Verdikjeden Skog og Tre – Åpning av tømmervegnettet for modulvogntog

14. mai 2020
Skog- og trenæringen frakter store volumer tømmer, flis og ferdigvarer. Tømmer og massevirke skal fraktes fra skog til produksjonssted, biprodukter som flis skal videre til annen industri, og ferdigvarer skal ut til markedet nasjonalt og internasjonalt. Det er en gjensidig avhengighet mellom leddene i verdikjeden.

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

16. juni 2020
Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.

Høring Nasjonal transportplan juni 2020

23. juni 2020
Gode og effektive logistikkløsninger er helt avgjørende for skog- og trenæringen som skal frakte mye, tungt og langt.

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

24. juni 2020
NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

4. januar 2021
NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

30. mars 2021
Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning.

NORSKOGS høringssvar til kommisjonens forslag til forsterking av skog- og arealbruksregelverket (LULUCF).

14. september 2021
NORSKOG mener den foreslåtte innsatsfordelingsforordningen og endringene i skog- og arealbruksregelverket vil ha store negative konsekvenser for norsk skogbruk.

NORSKOGs innspill til Klimautvalget 2050

24. november 2021
Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå dette målet. Utvalget skal levere en Norges offentlige utredning (NOU) innen 1. november 2023. Under kan du lese NORSKOGs innspill til hva utvalget bør ser på

Dette mener NORSKOG om utsetting av utenlandske treslag

14. januar 2022
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og i samråd med Landbruksdirektoratet, foreslår Miljødirektoratet endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Her kan du lese NORSKOGs høringssvar.

KULA-registreringer i Hedmark

6. januar 2023
Riksantikvaren vil styrke arbeidet med landskap og utarbeider som ledd i dette et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal være et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. I denne forbindelse har NORSKOG inngitt høringsinnspill til registreringene.

Er nasjonalpark i Østmarka en god idé?

13. januar 2023
Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i februar 2020 i oppdrag å starte en verneprosess for en nasjonalpark i Østmarka. Ideen om nasjonalpark i marka kom på initativ fra Østmarkas Venner våren 2012. Siden den gang har saken vært mye omdiskutert, og er nå på høring. 

NORSKOG erklærer partshjelp i prinsipiell sak om eiendomsrett og mineralutvinning

24. januar 2023
Styret i NORSKOG har besluttet å erklære partshjelp til støtte for Arctic Mineral Resources i ankesak for Høyesterett.

Les NORSKOGS innspill til Naturrisikoutvalget

28. april 2023
Tidligere denne måneden sendte NORSKOG våre innspill til Naturrisikoutvalget.

Innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold

5. mai 2023
NORSKOG leverte 28. april våre muntlige innspill til Nasjonal handlingsplan for naturmangfold.