Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon 2. juni kl. 12.-15.
26. mai 2021
Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt
28. mai 2021

Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen.

Rundskrivene er oppdatert ut fra gjeldende praksis og inneholder samtidig noe tydeligere signaler om bl.a. praktiseringen av regler knyttet til jordvern, aksjeselskaper som kjøper landbrukseiendom, og om forholdet mellom delingsbestemmelsen i jordloven og reglene om husdyrkonsesjon.

 

 

Rundskrivene skal gi kommunene, Statsforvalteren, Kartverket og Landbruksdirektoratet viktig veiledning om behandlingen av saker etter de to lovene. De nye dokumentene  erstatter de fire rundskrivene  som gjelder konsesjon, priskontroll og boplikt, driveplikt, omdisponering og deling. samt bestemmelsene om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

 

– Det er viktig å tilby gode veiledere, som bl.a. kan bidra til å redusere nedbyggingen av matjord, og en eiendoms- og bruksstruktur i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Jeg er overbevist om at de oppdaterte rundskrivene kan gjøre hverdagen lettere for kommunene og statsforvalterne,  sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

 

Om konsesjonsplikt, priskontroll og boplikt:

  • når det må søkes konsesjon ved inngåelse av en opsjonsavtale. Det gir kommunen et tydeligere handlingsrom når den blir kjent med en slik avtale. Informasjonen kan dermed bidra til å redusere nedbygging av matjord.
  • momenter som kommunen skal vurdere når et aksjeselskap søker konsesjon på overtagelse av en landbrukseiendom. Eierformen aksjeselskap må i slike tilfeller by på fordeler for landbruksdriften framfor personlig eierskap. Informasjonen kan bidra til at landbrukseiendommer i alminnelighet fortsatt eies av personer som selv skal bo på eiendommen og drive den.
  • kommunens oppfølging av boplikt i kommuner som har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Boplikten varer i slike tilfeller i hele eierperioden. Et mislighold av boplikten kan dermed oppstå lenge etter at eiendommen ble ervervet. Kommunen kan dermed lenge etter ervervet følge opp mislighold av boplikten med eventuelt krav om salg av eiendommen. Informasjonen i rundskrivet kan gjøre det lettere for kommunene å håndheve sine lokale regler.

 

Om driveplikt, omdisponering og deling etter jordlova:

  • at omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til driftsbygning eller vei mv. som ikke er nødvendig for drift av eiendommen krever tillatelse etter jordloven. Hva som er nødvendig har sammenheng med framtidig påregnelig drift. Oppføring av bygning eller opparbeidelse av parkering til bruk for tilleggsnæringer krever søknad. Normalt gjelder det også oppføring av driftsbygninger på en eiendom hvor jordbruksarealet er leid bort. Det kreves ikke søknad ved endret bruk av en eksisterende bygning. Det kan likevel være nødvendig med samtykke til slike endringer etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan påby at ulovlige anlegg eller byggverk fjernes. Brudd på bestemmelsen kan straffes.
  • forholdet mellom delingsbestemmelsen og husdyrkonsesjonslovens regler. Fradeling av tomt for å etablere kraftforkrevende produksjoner kan som hovedregel ikke anses som tjenlig. Fradelingen fører til at tomta blir en selvstendig landbruksenhet uten nødvendig grunnlag for spredeareal, det svekker landbrukseiendommen tomta deles fra, og kan åpne for samarbeid som kan være i strid med husdyrkonsesjonsloven.