Deling av landbrukseiendom i Hjartdal kommune

– Hele beiteområdet øst for Glåma er truet
17. august 2018
Bygger OL-stadion i tre
20. august 2018

Deling av landbrukseiendom i Hjartdal kommune

Landbruks- og matdepartementet har i dag omgjort Fylkesmannens vedtak og gitt samtykke til deling av en landbrukseiendom i Hjartdal kommune. Departementet viser til at kommunen har som politisk mål å øke innbyggertallet, og at kommunen i sitt vedtak har tatt stilling til hvordan hensynet til bosetting best kan ivaretas. Kommunens handlingsrom i en slik sak er stort, og departementet legger stor vekt på kommunens syn.

Gården består av rundt 70 dekar dyrka jord, 2000 dekar skog og resten annet areal. Solvor Mowinckel Småkasin overtar selve gården med bygninger, og broren, Ole Einar Småkasin, overtar fjelleiendommen.

– Eg er glad for at det no er lagt opp til ei løysing både til beste for eigarane og kommunen, sier landbruks- og matministerJon Georg Dale. – Unge folk med tilknyting til garden og bygda vil busette seg på garden og utnytte ressursane der. Dette er positivt for ei bygd med overvekt av eldre innbyggjarar og nedgang i folketallet, sier Dale.