Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt

Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren
25. september 2018
Tømmerprisene stiger fortsatt
26. september 2018

Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt

I dag begynner elgjakta. Mange elger skal felles. Hva med slakteavfallet?

Cow and calf moose running across stubble field

I dag begynner elgjakta. Mange elger skal felles. Hva med slakteavfallet?

​Fylkesmannen i Hedmark oversendte i sommer en prosjektrapport om «Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt» til kommunene i Hedmark. Det har i ettertid blitt reist mange spørsmål fra jegere, fallviltmannskaper og kommuner rundt denne rapporten, og anbefalingene fra fylkesmannen.

NJFF-Hedmark og NJFF ba om et oppklarende møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling om saken som mange, både jegere og fallviltmannskaper i kommunene syntes var en svært streng tolkning av lovverket.

Mange jegere fryktet for de store konsekvensene den strenge tolkningen av å bruke slakteavfall fra vilt og fallvilt som åte til åtejakt og fellefangst ville gi. Mange kommuner har gitt bort f.eks trafikkdrepte rådyr til jegere med faste åteplasser.

Storviltjegere fryktet også økte kostnader med å frakte alt avfall fra storviltjakt til Norsk Protein på Hamar. Både reiseavstander, arbeidskostnader og betaling pr. kg. for å levere slakteavfallet ville langt overgå nytten av tiltakene for enkeltjegere og jaktlag.

Ut fra dette, samt signaler fra kommuner/ fallviltmannskaper og grunneierorganisasjoner ba NJFF-Hedmark om et oppklarende møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

På møtet der Fylkesleder Knut Arne Gjems, Fylkessekretær Ole Mattis Lien og jaktkonsulent Webjørn Svendsen fra NJFF deltok den 28/8 ble problemstillingene lagt på bordet. I et godt og konstruktivt møte forklarte Fylkesmannens representanter at det aldri var meningen å ramme åtejakt, fellefangst med en småskala bruk av slakterester fra vilt og fallvilt.

 

NJFF og NJFF-Hedmark mener når det gjelder åtejakt og fellefangst:

  • Åtejakt og fellefangst er videre bruk av et produkt og rammes ikke av forurensningsloven. Jegernes slakteavfall fra vanlig jakt og fallvilt fra kommunenes fallviltgrupper kan brukes som lovlig åte.
  • NJFF kan lage infomateriell i form av brosjyrer og bruke våre kanaler på sosiale medier til å spre informasjon om bruk av åter og plassering av åter.

-og når det gjelder slakteavfall fra jakt:

  • Slakteavfall fra jakt håndteres som tidligere, der enkeltjegere og jaktlag finner gode lokale løsninger. Slakteavfall og fallvilt kan bl.a. brukes til åter.
  • Kommunene tilrettelegger innsamlingsløsninger for slakteavfall, og informerer om dette. (Kommunene bør samarbeide med større grunneiere om praktiske løsninger)
  • NJFF kan bidra med informasjon og holdningsskapende arbeid blant jegerne.

 

Fylkesmannens miljøvernavdeling har kommet med konkrete presiseringer i brev til NJFF-Hedmark den 17.09.18. I brevet åpnes det for å bruke fallvilt som åte dersom behovet er reelt og erstatter et annet produkt som kunne blitt brukt. Åtet skal heller ikke medføre forurensende utslipp.

Det er ikke tillatt å grave ned slakteavfall. Fylkesmannens vurdering er at  “slakteavfall fra enkeltdyr i enkelttilfeller kan være hensiktsmessig blir liggende hvis dyret slaktes på fellingsstedet, og det er lange avstander å frakte ut rester av dyret. Håndteringen skal ikke medføre nevneverdig forurensning i form av avrennig eller lukt, eller være sjenerende for innbyggere i kommunen.”

NJFF-Hedmark oppfordrer kommunene i samarbeid med grunneirne til å finne gode løsninger for håndtering av slakteavfall framover. Vi er også tilfreds med at åtejegere og fellefangere fortsatt kan bruke fallvilt og slakteavfall fra vilt som åter.

 

Les hele brevet fra Fylkesmannen: Håndtering av fallvilt og slakteavfall -.pdf

 

Kilde: https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/Sider/Handtering-av-slakteavfall-fra-vilt-og-fallvilt.aspx