Ornitologer fortviler: Skogen meies ned mens fugleungene ligger i reirene

Løvenskiold trur ikkje skogavtalen med EU vil hindre næringa
13. juni 2019
Norske Skog AS vurderer notering på Oslo Børs
14. juni 2019

Ornitologer fortviler: Skogen meies ned mens fugleungene ligger i reirene

Norske fugleeksperter mener at tømmerhogst er skyld i at et stort antall fugleunger stryker med. Nå innfører skogbruket nye og strengere retningslinjer for hogst i fuglenes hekkesesong.

DEL Ifølge en artikkel som naturvernrådgiver Martin Eggen har lagt ut på hjemmesiden til Norsk Ornitologisk Forening kan over 80.000 fuglehekkinger i Norge være ødelagt bare de siste fem årene på grunn av hogst. Regnestykket tar utgangspunkt i at det hekker rundt 200 par fugler per kvadratkilometer i norske hogstmodne skoger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paradokset

Bjørn Aksel Bjerke fra Mysen, naturfotograf og ivrig ornitolog, sier at han er oppgitt over at hogsten går for fullt denne årstiden.

– I Norge har vi en lov som sier at faunakriminalitet og forstyrring av fugler og dyr i yngletiden er forbudt. Likevel er det lov til å drive storhogst i tiden da fugler ligger på egg eller har unger. Rådyrkalver, hareunger og elgkalver er nyfødte. Det hele virker jo da utrolig merkelig.

– I Finland er det ikke lov til å hogge skog på denne tiden. Norsk Ornitologisk Forening går ut og krever et nytt lovverk, og det skulle bare mangle. Det går med mange fuglereir når det hogges, sier Bjerke.

– At det tas hensyn til rovfuglreir og skogsfuglleiker er jo bra og helt nødvendig. Dette er ting som synes og er lett å forholde seg til. Men mengden med annen fugl som har reir på bakken og i trærne er det ingen som oppdager – og dermed ikke lett å ta hensyn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Følger nye retningslinjer

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, sier at skogbruksnæringen tar mye hensyn til hekkeperioden.

– Vi i Viken Skog forholder oss til de lover og regler som gjelder. Det ble nylig innført nye retningslinjer i PEFC Norge når det gjelder hogst i hekkeperioden. Det vil si at vi unngår å hogge i bestand med stort løvinnslag og konsentrerer oss om bestand med produksjonsskog av gran. Vi tar hensyn og flytter drifter, for vi er avhengige av et aktivt skogbruk 365 dager i året for å lykkes i hele verdikjeden, sier Brevik.

Også regionsjef i Glommen Skog, Torgrim Fjellstad, viser til at det fra 1. mai i år er innført nye retningslinjer knyttet til hogst i fuglenes hekkesesong. Her heter det at «det skal legges vekt på å unngå maskinell skogsdrift i perioden mai, juni, juli i skog av spesiell betydning for fuglelivet, som eldre sjiktet løvtredominert skog». Retningslinjene ble vedtatt av PEFC Norge 5. april i år. PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Dette er en internasjonal organisasjon med mål om å fremme bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering.

– Det er sjelden det gjennomføres maskinell skogsdrift i denne type løvtredominert skog, påpeker han.

I oppslaget til Norsk Ornitologisk Forening gjøres det et poeng av at skogbruksnæringen de siste fem årene har hogd mest skog i juni. Dette ifølge tall fra Landbruksdirektoratet. Fjellstad mener dette må dreie seg om en feiltolking.

– Landbruksdirektoratets tall referer til innmålt tømmer, ikke hva som hogges i den oppgitte måneden. Innmålingen kan nok være størst i juni, men dette er tømmer som er hogd tidligere på året. Hogsten i juni er omtrent på nivå med årets øvrige måneder. Hogstmaskiner og hogstkapasitet skal i prinsippet ligge på samme nivå året rundt, forklarer han.

Katter dreper i millionvis

Ifølge et notat fra Svein M. Søgnen i Norges Skogeierforbund finnes det ingen etterprøvbare opplysninger om hvor mye hogst i hekkeperioden påvirker artene på sikt. Men at fuglene har mange fiender, hersker det ingen tvil om. Av internasjonale opplysninger framgår det at det er katter (som ikke er naturlig predasjon) som dreper flest fugler. I Norge er det for tiden 750.000 katter. Om de dreper samme antall fugler som i Nord-Amerika (det vil si cirka 6,7 fugler per år), dreper norske katter cirka 5 millioner per år. Norsk Ornitologisk Forening har beregnet at Norges 750.000 katter dreper cirka 7 millioner fugler i året.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

De økonomiske interessene for store

Fylkesbiolog Atle Haga forteller at i de 18 årene han var ansatt i Miljøverndepartementet, jobbet han mye med å innføre miljøhensyn i skogbruket. Mange tiltak ble iverksatt, som restriksjoner på grøfting og drift i vanskelig terreng, krav til skogsbilveier. igjensetting av tørre og døde trær.

– Men én sak var umulig å få gjennomslag for, og det var forbud mot hogst i hekketiden til fuglene. Her var (og er) de økonomiske interessene altfor store, selv om vi visste at tusenvis av egg og fugleunger hvert år dør når reirtrærne felles av store hogstmaskiner, sier han.