På bedriftsbesøk med “Det grønne skiftet” som tema

Landbruksklynga
2. september 2019
Ny fabrikksjef ved Norske Skog Skogn
2. september 2019

På bedriftsbesøk med “Det grønne skiftet” som tema

Fredag hadde Arbeiderpartiet besøk av Stig Klomsten fra Trøndelag fylkeskommune. Temaet for besøket var ”Det grønne skiftet” og skogens rolle mot et klimanøytralt fylke, jordbruk, klima og matproduksjon.

I Trøndelag forbruker vi årlig 2,4 millioner tonn CO2. Skogen vår står for 3,3 millioner tonn CO2 fangst. Det gjør at vi kan defineres som klimanøytral. Å tredoble skogproduksjonen, utvikle treprodukter for å øke verdiskapning lokalt og erstatte klimafiendtlige produkter er ett av våre viktige virkemiddel for klimaet.

Rindal er en ny kommune i Trøndelag og også i Rindal har vi mye skog. Arbeiderpartiet ønsker at skogen blir satt mer på dagsorden og vi vet at skogen vil være ett av de viktigste bidragene til å løse klimakrisa. Skogen vil også kunne være med å skape nye produkter og det ligger et stort potensial i denne ressursen. Det er viktig at det sikres god kommunikasjon mellom kommunen og skogeieren, slik at skogeieren får den kunnskapen som trengs gjennom rådgivning.

Landbruket har alltid stått sterkt i bygda vår. Selv om mye har forandret seg, vil jorda og skogen være viktige næringsveier også i fremtida. Landet vårt gror igjen, og færre beitedyr betyr mer kratt og lauvskog. Arbeiderpartiet vil blant annet ha fokus på energiøkonomisering og alternativ energi, og støtte opp om skog- og krattrydding og bevaring av kulturlandskapet.

I løpet av dagen hadde Arbeiderpartiet møte med Allskog, bedriftsbesøk hos Rindalshytter, besøk i hyttefeltet til Marvin Røen i Tørsetmarka, møte med bondelaget og fjøsbesøk hos Mari og Ivar Myklegard.

Arbeiderpartiet har i løpet av våren og sommeren besøkt de fleste av bedriftene i Rindal, og har fått mye innspill til vårt videre arbeid. De vi ikke har fått besøkt i denne runden, vil vi forsøke å besøke ved en annen anledning.