«Ressursene er fortsatt i vår region og må brukes»

Investerte nær en million for å drive med ved på deltid
26. august 2019
Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats
28. august 2019

«Ressursene er fortsatt i vår region og må brukes»

Skrevet av Rune Krutå, ordførerkandidat, Tor Aufles, 8. kandidat 25.08.2019 14:28 - OPPDATERT 26.08.2019 07:01

Arbeiderpartiet satser på framtidsskogen

Mosjøen by ble grunnlagt som følge av de store skogressursene i området. Disse ressursene er fortsatt i vår region og må brukes for verdiskapning. Skal vi lykkes med å skape arbeidsplasser og verdier av ressursene må vi ha en aktiv politikk på området.

Vefsn Arbeiderparti vil jobbe med følgende:

– Økt satsing på tilgjengelighet til skogressurser som gir skogeiere økte inntekter ved skogsdrifter. Dette gjøres ved å stimulere til bygging av skogsbilveier og traktorveier, tilskudd for drift i vanskelig terreng og lang kjørelengde til lunneplass.

– Flaskehalser på alle veier fjernes slik at tømmerbiler med 10 tonns akseltrykk og totalvekt på 60 tonn og 24 meters lengde kan kjøre uhindret.

– Økt tilskudd til planting og ungskogpleie og gjødsling.

– Videre vern av skog stoppes da vi mener at Nordland har tilstrekkelig naturlig vern ved skog som står i områder som ikke kan utnyttes økonomisk. Vi vil ha skog som står i nasjonalparker og landskapsvernområder regnet med i totalvernet.

– Vi vil ha økt fokus på skogen som klimatiltak for binding av CO2. Når vi vet at ei stor voksende gran på enkubikkmeter med sitt rotsystem, stamme og greiner kan binde opp 2 tonn CO2 så er det viktig med økt satsing på skogreising.

– Allskog, som er skogeiernes organisasjon nordenfjells, har i disse dager en næringspolitisk plan ute på høring. Denne planen ser bra ut og spesielt punktet om innføring av klimakort til skogeiere som gjør en økt innsats for å redusere CO2 virker spenstig. Der skogeier får betalt et gitt beløp for hvert tonn CO2 som reduseres.

Skogen skal også være en arena for friluftsliv og trivsel blant folk. Skogeiere som gjør områder attraktive for turgåere og andre brukere ved bygging av skogsbilveier og traktorveier bør belønnes for dette.

Når det gjelder forvaltning av statens grunn i Nordland, så mener vi at allmenheten er best tjent med at dagens regime med Statskog fortsetter. Vi mener at Fjelloven ikke er tilpasset oss, men ved revidert lov der mer demokratiske prinsipper blir vektlagt og kommunene overtar drifta av våre felles arealer, så kan vi være med på å se på lokal forvaltning for at avkastingen skal være igjen i distriktene.

Opplysningsvesenets fond (eiendommer knyttet til Den norske kirke) forvalter også store skogeiendommer. Vi mener at disse eiendommene ville vært best forvaltet gjennom et lokalt eierskap. Derfor vil vi fortsette arbeidet med at disse skal overføres til kommunene.