Sier ja til Fritzøe Skoger som AS

Østmarka: Har vurdert ny nasjonalpark
14. mars 2019
Truet villreinbestand har økt med 400 dyr
15. mars 2019

Sier ja til Fritzøe Skoger som AS

SILJAN: Mye tyder på at foretaket som eier nesten all skog i Siljan får lov til å bli aksjeselskap. - Ja, jeg har tro på et enstemmig vedtak i formannskapet.

SILJAN: Mye tyder på at foretaket som eier nesten all skog i Siljan får lov til å bli aksjeselskap. - Ja, jeg har tro på et enstemmig vedtak i formannskapet.

DEL TELEMARKSAVISA : Det uttaler Dag Jøran Myrvang i Arbeiderpartiet i Siljan. Mandag deltok han og andre politikere på et møte i kommunehuset der representanter fra Fritzøe skoger informerte. Etter dette diskuterte Arbeiderparti-representantene saken og kom til enighet: Vi støtter rådmannens innstilling i saken.

Og rådmannen går inn for at Fritzøe skoger gjøres om fra å være enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Rådmannen i Siljan, Kjell Sølverød, uttrykte for øvrig i TA for noen dager siden at han var positiv.

Har fortsatt kontrollen

– Vi mister ikke kontrollen selv om vi går med på en omdanning av Fritzøe skoger, blant annet blir kommunens rettigheter sikret via vedtektene, opplyser Myrvang. – Eventuelle endringer av disse må godkjennes av kommunen.

Myrvang anser det som positivt at hovedkontoret til Fritzøe skoger blir liggende i Siljan som i dag. Han mener dessuten at omleggingen vil være i tråd med tidens fokus på det grønne skiftet og at det blir lettere å skaffe kapital til selskapets virksomhet.

For innbyggernes bruk av skogsområdene skal ikke avgjørelsen ha betydning.

Ikke som vanlig

Det er Siljan kommune som har det avgjørende ord i saken, men flere andre kommuner har uttalt seg, inkludert Larvik og Kongsberg som begge har vedtatt ikke å anbefale. Politikerne i Larvik vedtok blant annet dette:

«Larvik kommune ønsker at denne eiendommen er organisert og eid som enkeltpersonforetak, som er vanlig i norsk skog- og jordbruk.»

Les mer her: Sa nei til Treschow

En representant uttalte under behandlingen av saken at det kunne være en fare for at et kinesisk selskap kom til å kjøpe omfattende landområder i Telemark og Vestfold.

– Hva tenker du om at to kommuner er mot omdanning?

– Nei, det legger jeg meg ikke opp i, svarer Myrvang. – For min del er jeg opptatt av å legge følelsene til side og basere meg på kunnskap.

Fordeler for samfunnet

Rådmannen skriver i sin innstilling: «Fritzøe Skoger AS, som er et selskap under stiftelse, gis konsesjon til erverv av eiendommen Fritzøe Skoger på vilkår.»

Og han utfyller: «Tillatelsen begrunnes med at omgjøring fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap vil gi samfunnsmessige fordeler knyttet til driften av skogen, og eierskiftet vil lette etablering av ny virksomhet for å kunne utnytte skogressursene på en bedre måte.»

Et moment rådmannen tar for seg er regulering og kontroll av eierskapet, i dette tilfelle omsetning av aksjene. Vilkår er forslått:

«Salg av aksjer innenfor vedtektenes bestemmelser skal meldes til konsesjonsmyndigheten. Ved salg skal reelt eierskap for alle aksjer framgå av meldingen til konsesjonsmyndigheten.»

Det er Michael Stang Treschow som er eier av Fritzøe skoger.