Tilskudd for 2019 – nasjonale rentemidler av skogfond

Frykt for at Blæstad-underskudd skal ramme videre satsing på Evenstad
12. april 2019
Landbruksdirektoratet utvikler kurs i Miljøregistrering i skog ved bruk av NiN.
12. april 2019

Tilskudd for 2019 – nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Det ble søkt om totalt 9,42 millioner kroner fordelt på 12 søknader. Ni prosjekter fikk tilskudd.

Prosjektmidler fra nasjonale rentemidler av skogfond skal blant annet drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv. I tillegg til å synliggjøre skogens betydning som fornybar ressurs og bidrag til å løse klimautfordringene. Det har tidligere blant annet vært satset mot barn og unge som målgruppe.

Prosjekter i årets tildeling

Søker

(prosjektgruppe) i samarbeid med Norsk Skogbruk og

Bok-komité. Samarbeid Norge/Island

Skogfagstudentene på NMBU 2019

Finn flere tall og informasjon på statistikksidene

Fakta om rentemidler fra skogfond

Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Her ligger det også gode skatteordninger.

Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.

Rentemidlene blir fordelt mellom kommunalt, fylkes og nasjonalt nivå. Landbruksdirektoratet forvalter de nasjonale midlene. Opptjente renteinntekter i 2018 var på drøyt 27 mill kroner.