Tilskudd til kai-og tømmerterminaler i 2019

Følger med på faren for barkbilleutbrudd
4. mars 2019
Han kan bli ny direktør etter skogfusjonen: – Jeg er stolt og glad
4. mars 2019

Tilskudd til kai-og tømmerterminaler i 2019

Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

Lessing av tømmer i Ørsta. Foto: Helge Kårstad

Tilskuddssatsen kan være inntil 80 % av skogbrukets kostnadsandel. Hensikten med tilskuddet er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Siden starten i 2012 har 23 prosjekter fått tilsagn om tilskudd. 13 prosjekter er ferdigstilt og 10 er under bygging.

– Etter hvert som tømmerkaistrukturen i flere regioner forbedres kommer bevilgningen til tømmerkaier trolig til å trappes noe ned. Vent derfor ikke med å sende inn de gode alternativene til plassering av tømmerkai, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Legger vekt på lokalisering og flerbruksanlegg

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med fylkesmannen.

Frist for innsending av prosjektskisser er 15. april 2019

Skissene skal gi grunnlag for å prioritere prosjekter for videre planlegging. Alle som leverer skisser får en tilbakemelding fra Landbruksdirektoratet. De som blir prioritert blir invitert til å utarbeide en mer detaljert søknad i denne omgangen.

Les mer om søknadsprosedyre og krav til innhold i skissene

Viktig for dere som har sendt inn prosjektskisser tidligere

De som ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2019, sammen med nye prosjektskisser, må gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen 15. april 2019.