Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

– Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?
6. september 2019
Urbant landbruk
10. september 2019

Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Er du skogeier som nylig har fått utarbeidet ny skogbruksplan for din eiendom og har fått utlagt store nøkkelbiotoper?

Da kan du vurdere å søke tilskudd på en ny statlig tilskuddsordning. Fra nettsiden til Landbruksdirektoratet er sakset følgende:

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder:

Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier

Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften

Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser. Det skal søkes på egne søknadsskjema og enkelte kommuner opererer med søknadsfrist.

Øremerkede midler i 2019

For 2019 er det øremerket 8 mill. i en nasjonal ramme til formålet. Retningslinjer for forvaltning og bruk av disse midlene er lagt ut i eget dokument her. På samme måte er oppdatert søknadsskjema, retningslinjer for beregning av tap og tilskudd (§ 6 b)) og prosessbeskrivelse lagt ut i egne dokumenter her. Søknadsskjemaet legges også ut under «Skjema» på

Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Vurdering av tilskuddssøknader etter naturmangfoldloven

Tilskudd til miljøtiltak i skog, som skjøtselstiltak berører naturmangfold, og innebærer offentlig myndighetsutøving. Forvaltningen skal derfor gjøre vurderinger etter nml. §§ 8 – 12 i behandlingen av søknad om tilskudd/avtale om plikter og restriksjoner, for miljøtiltak i skog.

Med søknadsfrist 25.10.2019 kunngjøres med dette at aktuelle skogeiere i Orkdal og Meldal kan søke tilskudd. Har du eiendom under 500 dekar produktiv skog og mer enn anslagsvis 100 m3 utlagt i en nøkkelbiotop (MiS-figur) som skal stå urørt, kan det kanskje være noe å hente. For større skogeiendommer må det et høyere kvantum til. Det ligger inne en egenandel på kr 30/dekar for slike eiendommer. Tilskuddet vil utgjøre inntil 30 % av beregnet tilskuddsgrunnlag. Maksimalt tilskudd er kroner 75 000. Beregnet tilskudd under kroner 3 000 blir ikke utbetalt.

Nærmere kriterier for tilskuddsordningen finnes på hjemmesida til landbruksdirektoratet. Merk blant annet at det er en forutsetning at det opprettes en 10-årig avtale mellom skogeier og kommunen som grunnlag for utbetaling.