Verner 22 viktige skogområder

Byrådet vil forby ulvejakt i Oslo-marka
8. desember 2018
Byrådet vil forby ulvejakt i Oslomarka
10. desember 2018

Verner 22 viktige skogområder

Regjeringen verner 22 skogområder i åtte fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter. Vernevedtaket omfatter ca 113 km2 nytt verneareal med ca 47 km2 produktiv skog.

– Vi må ta vare på naturen. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Skogvernet er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Regjeringen har på sine seks første år bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern. I år er bevilgningen til skogvern rekordhøy på 464 millioner kroner.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og har blitt en suksess. Til nå er om lag 470 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. I det nye vernevedtaket inngår utelukkende privateid skog. Interessen for frivillig skogvern er stor, og det er planlagt omfattende videre skogvern de kommende årene.

– Det er veldig flott at mange private skogeiere tilbyr frivillig vern av skog med viktige verneverdier. Uten deres innsats hadde ikke det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klar. Vernevedtaket vil også bidra til oppfylling av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold, sier statsråd Elvestuen.

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til nå er det vernet om lag 3,4 prosent av den produktive skogen i landet, og det er vernet 4,7 prosent av det samlede skogarealet.

Nasjonale og internasjonale mål

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket også bidra til å oppnå følgende to nasjonal mål for naturmangfold:

• Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares

• Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Her ligger de nye verneområdene.

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og skogarealer som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern. Etter en vurdering av om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, forhandles det frem en avtale mellom skogeier og staten. Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet kan han/hun når som helst trekke seg underveis i verneprosessen.

1. Mulvikknuken naturreservat i Tingvoll og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal fylke

2. Alsåker naturreservat i Ullensvang herad, Hordaland fylke

3. Fyksesund naturreservat i Kvam herad, Hordaland fylke

4. Uranes naturreservat i Granvin herad og Kvam herad, Hordaland fylke

5. Stråtveit naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland fylke

6. Oksåsen naturreservat i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke

7. Hålandsheia naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust Agder fylke

8. Øyvassheia naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

9. Siljufjellet naturreservat i Drangedal kommune, Telemark fylke

10. Urdalen naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke

11. Gygrestolen naturreservat i Bø og Nome kommuner, Telemark fylke

12. Mælslia naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke

13. Kleppefjell naturreservat i Hjartdal kommune, Telemark fylke

14. Hitterød narreservat i Porsgrunn kommune, Telemark fylke

15. Bogen naturreservat i Spydeberg kommune, Østfold fylke

16. Strønes naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold fylke

17. Melåsmoen naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke

18. Rogberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke

19. Deifjellia naturreservat i Åmot kommune, Hedmark fylke

20. Fjellkroken naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke

21. Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

22. Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke