Verner 40 viktige skogområder

Elkem Rana vil også bruke flis
14. desember 2018
Jakthunder mest utsatt for ulveangrep
14. desember 2018

Verner 40 viktige skogområder

Regjeringen verner i dag 40 skogområder i åtte fylker. Områdene er leveområde for et stort antall truede arter. Vernevedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet. I alt er det i 2018 vernet 87 skogområder med 169 km2 produktiv skog.

Bildet er fra Sjoa naturreservat i Sel kommune. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til nå er det vernet om lag 3,5 prosent av den produktive skogen i landet, og det er vernet om lag 4,7 prosent av det samlede skogarealet. Foto: Tom Hellik Hofton

– Skogvern er viktig for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dagens vernevedtak omfatter ca 90 km2 nytt verneareal med ca 59 km2 produktiv skog.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Regjeringen har på sine seks første år bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003, og har blitt en suksess. Til nå er om lag 510 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. I det nye vernevedtaket inngår i all hovedsak privateid skog, mens ett område eies av Miljødirektoratet og deler av ett område eies av Statskog SF. Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det er planlagt omfattende videre skogvern de kommende årene.

– Jeg er veldig tilfreds med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av skogarealer som har viktige kvaliteter. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier Elvestuen.