Vil avvise kommunenes ulveklager

Jegere skal ta skrantesjukeprøver i 2018
20. august 2018
Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren
21. august 2018

Vil avvise kommunenes ulveklager

Fem kommuner er blant klagerne på vinterens lisenskvoter på ulv. Men rovviltnemndenes sekretariat mener kommunene ikke har rettslig klageinteresse i saken.

Rendalen er blant kommunene som har levert inn klage. Totalt har det kommet 26 klager. Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold møtes på Gardermoen onsdag 22. august for å gjøre klagebehandlingen. Tidligere i sommer vedtok nemndene en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen og felling av de tre flokkene Slettås i Hedmark, Mangen i Hedmark og Akershus og Hobøl i Østfold.

Om kommunene som har klaget sier sekretariatet at offentlige organer har klagerett dersom de har samme interesse i saken som en privat part, eller klagerett er særskilt hjemlet i lov.

– Slike grunnlag for rettslig klageinteresse foreligger ikke her. Klagerett for kommuner kan også foreligge dersom klagesaken har stor betydning for allmenne interesser i kommunen. Forvaltningen av ulv i Norge er ikke et konsensuspreget saksfelt, og det finnes ulike synspunkter på ulveforvaltningen innad i befolkningen i de enkelte kommunene. Sekretariatene viser også til at Klima- og miljødepartementet i lignende saker har slått fast at kommuner ikke har rettslig klageinteresse i denne type saker. Utfra dette legger sekretariatene til grunn at kommunene ikke har rettslig klageinteresse i saken, heter det i saksutredningen.

Det står imidlertid at de faktiske forholdene som kommer fram i klagene fra kommunene er dekket i saksbehandlingen gjennom andre klager med samme innhold. Også klagen fra rovviltutvalget i Våler og Åsnes konkluderer sekretariatet med at må avvises.

Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth (Sp) i Rendalen sier han er litt overrasket over at kommunen ikke skal ha klagerett.

FRA RENDALEN: Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

– Ulv påvirker næringa i kommunen vår, både utmark og beitebruk. Vi merker at det har blitt mer ulv, og det har gått hardt utover beitenæringa. Mange slutter og tenker at det ikke er verdt å drive lenger. Stortinget har sagt at det skal være fire-seks ynglinger, og vi mener det bør ligge i det nedre sjiktet, kommenterer varaordføreren.

Rendalen kommune skriver i klagen at de mener ulvestammen er for stor og at det må kunne felles fire familiegrupper i stedet for tre. Også kommunene Elverum, Aurskog-Høland, Trysil og Åmot ønsker større kvote.

– Beitebrukerne i Rendalen har over mange år hatt utfordringer med tap av beitedyr til rovvilt sjøl om området ligger utenfor ulvesonen og i et beiteprioritert område, skriver kommunen i klagen. De beskriver situasjonen både i 2016 og i år som uholdbar med store tap av beitedyr til ulv.

Sekretariatene, som er Fylkesmennenes miljøvernavdelinger, innstiller på at klagene ikke skal tas til følge, og at rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak fra 19. juni i år. Da er neste instans Klima- og miljødepartementet, der kvotene blir endelig fastsatt.

Disse har klaget

Det har kommet inn 26 klager på vedtaket i rovviltnemndene 19. juni 2018. Noen ønsker større kvoter, andre ønsker mindre kvoter – eller ingen ulvefelling i det hele tatt. Klagerne er:

Aurskog-Høland kommune

Bygdefolk for rovdyr

Elverum kommune

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk – Akershus lokallag

Glommen Skog

Jegernes Interesseorganisasjon

Kontaktutvalg Skogbruk i Aurskog-Høland

Naturvernforbundet

NJFF (Norges jeger- og fiskerforbund) Akershus

NJFF Hedmark

NJFF Østfold

NOAH og Foreningen Våre Rovdyr

Norges Bondelag

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norskog

Norsk Sau og Geit

Rendalen kommune

Rovviltets Røst

Rovviltutvalget for Våler og Åsnes

Trysil fellesforening for jakt og fiske

Trysil kommune

TYR Innlandet

Ulvens Dag

WWF

Åmot kommune