NORSKOGS høringssvar til kommisjonens forslag til forsterking av skog- og arealbruksregelverket (LULUCF).
14. september 2021
NORSKOG gratulerer med valget!
16. september 2021

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

– Tilskuddsordningene har som formål å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å legge til rette for regional næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving, forteller rådgiver Silje Randby Trane på avdeling for næring og internasjonalt samarbeid i Innlandet fylkeskommune.

 

Midlene er satt av gjennom jordbruksavtalen, men forvaltes av Innlandet fylkeskommune i nært samarbeid med organisasjonene i landbruket og Statsforvalteren.

 

Regionale tilretteleggingstiltak
Utviklingsmidlene innenfor regionale tilretteleggingstiltak skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Rammene er fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer.

 

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Innlandet som Matregion nummer 1.
 • Innovasjon og klimatilpasning av produksjon.
 • Grønt- og kornsatsing med gode markedsmuligheter.
 • Lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet.
 • Styrking og organisering av skogsbilveilag.
 • Økt trebruk.

 

I denne utlysningen vil vi ha fokus på lokalmat.

 

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Prosjektet/tiltaket må være klart knyttet til og forankret i Innlandet.
 • Bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at tiltaket blir igangsatt.
 • Støtte kan gis til prosjekt-/prosessarbeid, men ikke fysiske investeringer.

 

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

Utviklingsmidlene innenfor regionale rekrutterings- og kompetansetiltak skal bidra til rekruttering til næringa, landbruksutdanning og kompetanseheving hos næringsutøverne.

 

Søknader innenfor disse områdene vil bli prioritert:

 • Støtte til etterutdanning av en viss varighet og omfang i landbruket.
 • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
 • Tiltak som bidrar til rekruttering til landbruksutdanning på ulike nivå og etterutdanning for næringsutøvere.

 

Hvem kan søke?

Begge ordningene er rettet mot kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader.

 

Les mer om tilskuddsordningene og søknadsprosessen her.

 

Søknadsfristen er 11. oktober 2021.