Fra møkk til vekst
24. september 2018
Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren
25. september 2018

64 mill kroner til utvikling av tømmerkaier

Åtte tømmerkaier har fått til sammen 64 mill. kroner i tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Kaiene er en sentral del av infrastrukturen for skognæringen langs kysten.

-Gode tømmerkaier med strategisk plassering er avgjørende for å få transportert tømmer fra skogen og ut til foredlingsindustrien, i mange tilfeller er kaiene også det eneste alternativet i disse områdene, sier seniorrådgiver Torleif Terum i Landbruksdirektoratet. Det er snakk om store investeringer i hver kai, men over noen år vil dette spares inn gjennom reduserte transportkostnader.

I tillegg får Kystskogbruket 600.000 kroner til prosjektet Virkesterminaler ved sjø

De åtte kaiene som har fått tilskudd nå har vært gjennom en prekvalifisering, totalt ble tretten søkere vurdert. Utbyggingsprosjektene som får tilskudd får en frist for sluttføring på tre år.

I perioden 2012 til 2018 er det gitt til sammen 285 mill. kroner til 23 kaiprosjekter. Vi omtaler her bare de kaiene som har fått tilskudd i 2018.

Lierstranda tømmerkai/-terminal: Drammensregionens Virkesterminaler AS

På Lierstranda benyttes i dag lekter som flytende kaifront, prosjektet gjelder istandsetting av ballasteringssystemet og korrosjonsbeskyttelse. Prosjektet fikk i 2013 et tilskudd på 11 mill. kr til innkjøp av lektere og får i 2018 et tilsagn om tilskudd på 5,465 mill. kr. I 2017 ble det skipet ut 230.000 m3 tømmer, og i første halvår 2018 er omfanget nesten doblet sammenlignet med samme tid ifjor.

Saudasjøen: Sauda kommune

I Saudasjøen skal det foretas oppfylling mellom kaifronten og landarealene slik at hele kaifronten får forbindelse til land. Det anslås en årlig utskiping på 20.000 m3 tømmer. Prosjektet ble i 2017 innvilget 1,6 mill. kr i tilskudd, og får tilsagn om ytterligere 1,08 mill. kr i 2018.

Kvammen kai: Vestskog SA og Reen Holding AS

I Fjaler skal det bygges ny kaifront på 84 meter og noe baklager. Kaiens dekningsområde er kommunene Hyllestad, Fjaler, Askvoll og Gaular, der det anslås et framtidig hogstvolum på 75.000 m3 per år. Prosjektet fikk 19 mill. kr i tilskudd i 2017. Prosjektet tildeles 4 mill. kr i 2018.

Håjem tømmerkai: Allskog

Håjem tømmerkai i Skodje fikk i 2012 tildelt 2,48 mill.kr til utbedring av baklager. Kaifronten er i dag bare 27 meter og Allskog ønsker å forlenge kaifronten med 54 meter for å rasjonalisere tømmerhåndteringen og bedre støyforholdene. Framover forventes en tømmeravvirkning på 60-80.000 m3 i kaias dekningsområde. Prosjektet gis et tilsagn om tilskudd på 11,5 mill. kr.

Orkanger Industrihavn: Trondheim Havn IKS

I Orkanger skal det bygges en ny kaifront på 70 meter der tømmertransport får prioritet. Trondheim havn ønsker å fylle ut 15 dekar for baklager i tilknytning til den nye kaifronten. 70-80.000 m3 tømmer transporteres over kaia. Prosjektet får et tilsagn om tilskudd på 21 mill kr.

Marøystrand kai: Emilsen Fisk AS

På Marøystrand i Nærøy kommune bygges det ny kai for utskiping av fisk. Kaifronten ønskes forlenget slik at kaia også kan være rasjonell for tømmertransport De anslår et transportvolum på 25.000 m3 tømmer. Prosjektet får tilsagn om et tilskudd på 8,6 mill. kr.

Mosjøen kai: Helgeland Havn IKS

Ved en større utbedring av havneanlegget i Mosjøen bygges ny kaifront i tilknytning til baklageret for tømmer. Den nye kaifronten vil medføre en mer rasjonell håndtering av tømmer. Kvantumet over kaia i Mosjøen har ligget på 50-65.000 m3/år. Helgeland Havn IKS fikk i 2013 6 mill. kr til utbedring av baklager for tømmer i tilknytning til havneanlegget. Prosjektet får i 2018 tilsagn om tilskudd på 8,5 mill. kr.

Eydehavn kai: ATSKOG SA

Av årets ramme på 64,1 mill. kr er det også brukt 3,355 mill. kr til kai i Eydehavn, Arendal. Dette ble bevilget som betinget tilleggstilskudd i 2017 i forbindelse med at utbedring av tømmerkaia startet opp da.