Kjører digitalt kurs for permitterte lærlinger
27. april 2020
Ny blogg om eiendomsjuss
28. april 2020

Betongelementforeningen: Materialrapport til departementet har store mangler

13. februar i år ble rapporten «Lavutslippsmaterialer i bygg – Barrierer og muligheter» publisert av Klima- og miljødepartementet.

Betongelementforeningen sendte 20. april et 41 siders innspill til departementet, der de peker på det de mener er flere mangler i rapporten.

– Det er bra at regjeringen utlyste et oppdrag for å beskrive status, barrierer og beskrive virkemidler for økt bruk av lavutslippsmaterialer. Det er en objektiv bestilling og en ekspertoppgave å svare på, og noe som kunne bidratt til økt kompetanse og bedre beslutninger. Dessverre, så bidrar ikke rapporten i tilstrekkelig grad til dette, sier Reiersen i en pressemelding.

– Slik rapporten er nå er det stor risiko for at den leder til beslutninger som motvirker det grønne skiftet. Den forsterker også noen av de viktigste barrierene mot bruk av lavutslippsmaterialer i byggenæringen. En rapport som først og fremst skal være kunnskapsbasert. kan ikke anbefale føringer eller gjøre konklusjoner som er svakt begrunnet. Rapporten preges av tvetydigheter om byggematerialers miljøegenskaper gjennom livsløpet, dette påvirker også vurderingene som er gjort, legger Reiersen til.

– Studier er utelatt

Han peker på at sentrale studier er utelatt.

– Vi ble overrasket når vi oppdaget at ingen av de nyere og relevante nordiske rapportene er tatt med i kunnskapsgrunnlaget. Miljøkonsekvensene ved økt bruk av tre er også utelatt, dette går spesielt på forskning som viser at industrielt skogbruk leder til store klimagassutslipp. Rapporten har imidlertid blant annet valgt å ta med noen figurer fra et arkitektkontor der datagrunnlaget ikke kan verifiseres, eller er feilaktig, sier Reiersen.

Han drar også frem det han mener er hvordan lobbykrefter påvirker arbeidet.

– Som nevnt i rapporten, må beslutningstagere «stå imot sterke lobbykrefter, for det vil alltid være tapere ved store samfunnsendringer». Skog- og treindustrien har i flere tiår vært den sterke lobbyisten. Norges Skogeierforbund med flere har nærmest fungert som lobbymonopolister i departementene. Det er ikke mange deler av norsk næringsliv som har hatt de samme offentlig finansierte musklene til å drive politisk påvirkning. Rapporten prøver imidlertid å adressere dette, men uten å lykkes. Det er dårlig for klima- og miljøpolitikken i Norge dersom denne rapporten blir stående, sier Reiersen.

Han viser videre til at rapporten foreslår at det offentlige virkemiddelapparatet bør rettes mot materialnøytrale ytelseskrav. Samtidig kommer den med forslag om at tre bør prioriteres.

– Dette er åpenbart selvmotsigende. Utgangspunktet bør være at man stiller materialnøytrale ytelseskrav, så må aktørene i byggevareindustrien kvittere inn forbedringer som gjør de innovative og konkurransedyktige. Hverken tre, betong, stål eller andre byggematerialer bør gis prioritet basert på lobbyvirksomhet og ulne kriterier som virker mot det egentlige målet: Reduserte klimagassutslipp, sier Reiersen.

– Sett ut oppdraget på nytt

– Vi anbefaler departementet å sette ut oppdraget på nytt. Det er behov for en barrierestudie som kan veilede beslutningstagere og byggenæringen. Men da bør man sette sammen et bredere panel av representanter for entreprenører, byggherre, materialprodusenter, eiendomsforvaltere, uavhengige forskningsinstitusjoner og myndigheter som styringsgruppe for arbeidet. På den måten mener vi at regjeringen lykkes bedre i å indentifisere og foreslå tiltak som bygger ned de reelle barrierene mot lavutslippsmaterialer i byggenæringen, oppfordrer Reiersen.

– Store mangler

FABEKO mener brevet fra Betongelementforeningen påpeker store mangler i rapporten fra NIBIO og CIVITAS.

– Klima- og miljødepartementet må selv vurdere hvilken status de vil gi rapporten og om de trekker den tilbake. FABEKO mener de store manglene bør føre til at departementet setter ut et nytt oppdrag. Der må de lykkes i å identifisere og foreslå tiltak som bygger ned de reelle barrierene mot gjennomslag for bruk av lavutslippsprodukter i byggenæringen. Det forutsetter at flere deltar i arbeidet for å sikre at alle muligheter utnyttes, sier daglig leder Jan Eldegard Hjelle i en kommentar.

– Ikke aktuelt å trekke rapporten tilbake

Martin S. Kristensen, rådgiver i Klimaavdelingen i Klima- og Miljødepartementet, skriver i en kommentar til Byggeindustrien at rapporten som Betongelementforeningen viser til og ber om at skal trekkes, tar for seg barrierer og muligheter for økt bruk av lavutslippsmaterialer i bygg.

– Rapporten er et resultat av en åpen utlysning der NIBIO og CIVITAS fikk tildelt oppdraget. Det faglige innholdet og anbefalingene står for konsulentens regning. Det er derfor ikke aktuelt å trekke rapporten tilbake, påpeker Kristensen.

Han skriver videre at rapporter departementet får utarbeidet blir tilgjengelig for allmenheten.

– Vi søker alltid et bredest og best mulig kunnskapsgrunnlag, og tar med oss innspillene fra Betongelementforeningen inn i vårt videre arbeid, legger Kristensen til.

Forfatterne av rapporten i NIBIO og Civitas skriver i en mail til Byggeindustrien at står inne for rapporten og dens innhold, og mener den svarer godt på bestillingen fra Klima og miljødepartementet.