Kraftig nedgang i bruk av palmeolje
6. mai 2019
Holmen och Vida sänker timmerpriserna
6. mai 2019

Debatt: Ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver investeringar i vägar

De långa avstånden i norra Sverige riskerar bli ännu längre när hastigheten på vägarna sänks på grund av eftersatt vägunderhåll och trafikfarliga vägar. Men framförallt påverkar det bristande vägunderhållet konkurrenskraften för näringslivet i norra Sverige. Därför behövs investeringar i både vägar och järnväg. De ökade anslagen för infrastruktur är välkommet, men räcker inte till på långa vägar. Anslagen till byggnation och underhåll av vägar behöver öka väsentligt.

En samhällsekonomiskt lönsam åtgärd är att öppna upp det allmänna vägnätet för lastbilar på upptill 74-ton, så kallade BK4 vägar på en större del av det allmänna vägnätet. Färre fordon kan på så sätt frakta samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat. Här ska Trafikverket region nord ha en stor eloge för sin dialog med näringen som lett till att man nu öppnar upp större delar av vägnätet i Norr- och Västerbotten för lastbilar på upptill 74 ton.

Men hur kan skillnaderna mellan Trafikverkets regionala landsdelar vara så stora? Nu krävs satsningar på förstärkningsåtgärder för att bygga bort flaskhalsar som begränsar möjligheten till BK4. I första hand bör de stora europa- och riksvägarna prioriteras. Regionala skillnader måste dessutom minimeras för att inte skapa snedvridna konkurrenssituationer inom näringslivet.

Grunden för att klara

omställningen till ett hållbart samhälle är att vi måste vi bruka skogen ännu mer och använda mer förnybar råvara som kan ersätta fossila råvaror. För att stärka och utveckla den svenska industrins konkurrenskraft behövs investeringar i infrastruktur i hela landet. De långa avstånden i norra Sverige får inte göras ännu längre genom att beskatta avstånd.

Det är viktigt att komma ihåg att det är landsbygden som står för råvarorna i det svenska samhällsbyggandet. Politiken har således ett ansvar att upprätthålla nödvändig service och rimliga levnadsvillkor även på landsbygden. För att klara detta behöver skattesystemet förändras. Intäkter från skog, vattenkraft och liknande bör återföras till de kommuner där de utvinns. Genom att beskatta näringarna i den kommun där råvaran utvinns kan nödvändiga resurser omfördelas till landsbygden.

Jonas Eriksson

medlemschef Norra Skogsägarna