«Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen»
17. september 2019
Statssekretær Widar Skogan (KrF) kommer! Kommer du på Skogforum 25. september i Oslo?
17. september 2019

Dette skogsområdet i Rakkestad kan bli vernet

DEL Fylkesmannen i Oslo og Viken skal utarbeide et konkret verneforslag for Finnskutt – Haugen i Rakkestad.

Det skal lages et naturreservatforslag for Finnskutt og Haugen i Os. Konkret verneforslag (kart og utkast til verneforskrift) vil, sammen med flere andre frivillig skogvernsaker i Østfold, senere i høst bli sendt på formell høring til grunneiere, kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner lokalt og sentralt. Det opplyser Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Biologisk mangfold

Til nå er nærmere 5 prosent av skogen i Norge vernet i naturreservater og i nasjonalparker. Stortinget har tidligere bedt regjeringen sette et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 prosent av skogarealet.

Alle vernesaker om skog i Østfold i nyere tid er basert på frivillige løsninger med grunneiere. Formålet er å bevare områder med eldre skog og med tilhørende biologiske mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer. I de fleste områdene opptrer sjeldne og truede arter. Målet er å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Fri utvikling

– Hva innebærer vernet?

– En fredning får konsekvenser for bruk og utnyttelse av området. Verneformålet tilsier at skogen skal gis fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. Tiltak som medfører endringer av naturmiljøet vil være forbudt, så som økonomisk motivert skogskjøtsel, grøfting, veibygging, oppføring av bygninger, nydyrking og lignende. Det kan imidlertid gjøres enkelte lokale tilpasninger som unntak fra vernebestemmelsene, eller det kan gis adgang til dispensasjon i spesielle tilfeller. Bruk og vedlikehold av eksisterende vei, lavspentlinje m.v. kan videreføres. Eiendomsretten, herunder rett til jakt og fiske, opprettholdes som nå, forklarer fylkesmannen.

Synspunkter før et konkret verneforslag utarbeides, kan innen 24. september i år sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken.