INNSIKT Marked nr. 4-20
25. september 2020
Ny vannkraft kveles av skattesystemet
7. oktober 2020

Dialog med næringslivet om nytt fylkesvegprogram

Fylkeskommunens prosjektleder Hilde B. Bye (nederst til v.) møtte Ove Bergfjord, Berit Sannes og Guttorm Tysnes (NLF) for å snakke om nytt fylkesvegprogram. Noen deltok på skjerm: Fra v. Benthe Løvenskiold, Dag Skjølaas, Jon Kristiansen og Hanne Finstad. Foto: Kari Hermanrud

Kilde: www.innlandetfylke.no

 

Publisert av

 

Før sammenslåinga av Hedmark og Oppland hadde hvert av fylkene en egen plan for fylkesvegene, som fortsatt gjelder.

 

I løpet av 2021 skal fylkeskommunen behandle og vedta et nytt handlingsprogram for fylkesvegene, som skal gjelde for perioden 2022-2025.

 

Hvordan binde Innlandet sammen?

– Innlandet er landets største eier av fylkesveger. Vi har nesten 7000 km fylkesveger, som til dels trenger omfattende vedlikehold, sier fylkesordfører Even A. Hagen. – Fylkesvegprogrammet for Innlandet blir derfor et viktig verktøy for å bygge det nye fylket sammen.

 

Vi er opptatt av god dialog med kommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere, og det er viktig for oss hvilke prioriteringer som gjøres lokalt.

 

Til sammen ca. 500 innspill

– Vi har fått inn til sammen ca. 500 innspill til handlingsprogrammet, sa prosjektleder Hilde Birgitte Bye på møtet med NHO, Norges Lastebileierforbund (NLF) og flere transport- og skogbruksorganisasjoner.

 

– Kommunene i Innlandet har sendt inn ca. 420 forslag. Vi kan ikke oppfylle alle behovene vi har kartlagt til nå, men forhåpentligvis blir mange fornøyd.

 

På møtet med næringslivet kunne enhetsleder Anne Ingeborg L. Nerstad fortelle at fylkeskommunen har over 1200 bruer. Rundt halvparten av disse er eldre enn 50 år, og mange er klare for utskifting. Tømmernæringa er spesielt avhengig av god bæreevne på bruer.

 

Trenger nye arbeidsplasser

Regiondirektør Jon Kristiansen i Næringslivets Hovedorganisasjon i Innlandet ønsker at fylkeskommunen skal legge stor vekt på næringsperspektivet i arbeidet med fylkesvegprogrammet. – Vi må skape 20 000 nye arbeidsplasser de neste 20 årene for å opprettholde det nivået vi har på velferdstjenester i dag, sa Kristiansen.

 

NHO har også understreket fylkesvegenes behov for oppgradering overfor Staten, i forbindelse med sin uttalelse til arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP).  Flere av fylkesvegene i Innlandet inngår i viktige, nasjonale transportkorridorer.

 

Organisasjonene som møtte fylkeskommunen pekte på at fylkesvegene avlaster riksvegene når disse blir stengt, f.eks. ved ulykker, flom, ras eller vegarbeid.

 

Bruer kan være flaskehalser

Prosjektleder Berit Sanness i Glommen Mjøsen Skog fortalte at forfallet på fylkesvegene berører dem som driver med tømmertransport hver dag. Særlig kan bruene være flaskehalser.

 

Rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund mente at framkommeligheten for tømmertransportørene har bedret seg de senere årene, men understreket at fylkene må be om mer statlige midler. Særlig trenger bruene i Fluberg, Brandal, på Kvam og Otta oppgradering, sa Skjølaas.

 

Næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold, framhevet at Innlandet er skogbrukets hovedstad i Norge. – Jo mer bransjen kan spare på transport, jo mer tømmer kan den hente ut av skogen, sa Løvenskiold.

 

Daglig leder Ove Bergfjord i Transportfellesskapet Østlandet understreket at godsterminalene trenger mer areal og modernisering, og at forbindelsene til terminalene må bli bedre.

 

Fylkestingsvedtak om et år

Samferdselsavdelingen tar sikte på å være ferdig med utkastet til nytt fylkesvegprogram ved årsskiftet. Deretter blir det en høringsrunde i første halvdel av 2021, før programmet skal vedtas i fylkestinget på høsten.