Kartlegger naturtyper
13. juli 2018
Tømmer flere hundre liter vann i skogen
26. juli 2018

Driftsstans pga. skogbrannfare

Foto: Agderposten

Flere oppdragsgivere har stanset all skogsdrift deriblant i hele AT Skog sitt område. Flere andre oppdragsgivere har gjort det samme.

I permitteringslønnsloven paragraf 3 går det frem at lønnsplikten til arbeidsgiver er 10 dager men at denne arbeidsgiverperioden ikke gjelder ved naturomstendigheter.

Og det er akkurat dette som er kjernen i problemstillingen, nemlig at enkelte NAV-kontorer ikke aksepterer at dagens høyst ekstraordinære situasjon er en slik naturomstendighet.

Dette er hva NAV selv informerer om:

«Dette unntaket er ment å gjelde ekstraordinære omstendigheter utover det bedriften normalt kan påregne. Unntaket for naturomstendigheter omfatter derfor ikke ordinære klimamessige svingninger som for eksempel skyldes skiftende årstider. Unntaket er i praksis brukt ved klimamessige forhold ut over det normale, f.eks. ekstrem kulde eller vind, flom og ras. Når loven regner opp ”brann, ulykker eller naturomstendigheter” ligger det en forutsetning i dette om at de aktuelle forholdene har inntruffet plutselig eller i alle fall oppstått uten forutgående varsel slik at bedriften har små muligheter til å forutse eller motvirke driftsstansen.»

MEF mener at vi må kunne bruke NAVs egne ord i argumentasjonen om å pårope oss fritak fra arbeidsgiverperioden etter paragraf 3.

Vi må ovenfor NAV argumentere med at sist vi hadde en noenlunde tilsvarende situasjon var på midten av 1970-tallet: Landbruket for øvrig har vi vel aldri opplevd tilsvarende krise.

NAV argumenterer også for at vi burde ha sendt ut permitteringsvarlser. Igjen er dette et urimelig krav da vi bedriver en utendørsaktivitet, hvor det kan bli mulig å drive på kort varsel.

Likevel mer MEF Skog sine medlemmer å sende ut permitteringsvarslet slik at man ikke må ta arbeidsgiverperioden på 10 dager hvis situasjonen skulle vedvare.

MEF har skjemaer for permitteringsvarsler som da skal sendes ut med 14 dagers varsel.

Ta kontakt med fagsjef Bjørn Lauritzen om man ønsker slike skjemaer tilsendt.

MEF arbeider videre med saken og håper på en løsning slik at NAV aksepterer at paragraf 3 i permitteringslønnsloven kommer til anvendelse i sommer.