Hvilket treslag brenner best?
1. februar 2019
Borregaard blir størst i verden på bioetanol fra trevirke
4. februar 2019

Elektrifisering av transportsektoren reduserer energiforbruket

NYHETER NVE-analyser av energiforbruket i Norge frem mot 2035 viser at en stadig større del kan bli dekket av strøm, bioenergi og fjernvarme.

På transportområdet overtar elektriske kjøretøy. Elektriske motorer vil bidra til nedgang i det samlete energiforbruket.

– Elektrifisering av transportsektoren er positivt fordi det gir lavere energibruk og klimagassutslipp, sier Anne Britt Leifseth, konstituert vassdrags- og energidirektør i NVE.

Det brukes stadig mer biodrivstoff på veitransport. I fremtiden kan også hydrogen få en rolle innen tungtransport og sjøfart.

Innen 2020 skal mineralolje og parafin fases ut i boliger og yrkesbygg. På bakgrunn av dette forventer NVE at energiforbruket i bygg omtrent blir fossilfritt etter dette tidspunktet. I 2010 ble det brukt nesten 6 TWh olje og gass til oppvarmingsformål i boliger og yrkesbygg i Norge.

– Utfasing av fossil energi til oppvarming i bygningssektoren er et godt eksempel på hvordan myndigheter og næringsliv sammen har klart å redusere klimagassutslipp, påpeker Leifseth.

Bedre og mer isolerte bygninger, mer energieffektivt oppvarmingsutstyr og mer energieffektive elektriske apparater har siden 2010 bidratt til å redusere energiforbruket i bygninger. NVE forventer at denne trenden fortsetter, og at samlet energibruk til bygg i 2035 vil være rundt fire TWh lavere enn i dag.

Økt aktivitet i industrien kan føre til at energiforbruket her øker mot 2035. Det planlegges nye fabrikker og utvidelser av eksisterende anlegg innen aluminiumnæringen og annen energiintensiv industri. Samtidig bygges det flere datasentre.

– Datasentre kan raskt bli en ny stor kraftintensiv næring. Mange aktører har planer om å bygge datasentre i Norge de neste årene, sier Leifseth.