Distriktsårsmøter i NORSKOG
24. mars 2019
Årsmøte i NORSKOG
25. mars 2019

Eventyrlige tømmerpriser

Wilhelm Gerhard er skogbestyrer for glassverkfamilien Poschinger. Han vil ikke bytte med noen. Foto Johs Bjørndal

Stor etterspørsel og høy byggeaktivitet over hele den nordlige halvkule gir gode tider for skogbrukere, også i Tyskland.

– Sagtømmer av gran kan selges for opptil 100 euro pr m3 og bøk opptil 90 euro, forteller Wilhelm Gerhard, som er skogbestyrer for Poschinger og har ansvaret for en eiendom på 24 000 daa. Med en kurs tett opp imot ti kroner gir det priser en norsk skogeier selv i dag bare kan drømme om. Poschingers skog ligger i høydelaget 6–1200 meter over havet, og Gerhard sier at de prioriterer bøk i de laveste områdene og gran i de høyereliggende. Volumet består av 46 % gran og 44 % bøk, resten er hovedsakelig edelgran og lønn. Bjørka kommer villig opp i åpninger som her, men knekkes stort sett ned av snø før den oppnår nyttbare dimen sjoner. Den årlige avvirkningen ligger på 11 500 m3 årlig, dersom naturkreftene ikke vil det annerledes. Det ville de i 2011, da blåste 67 000 m3 ned. – Det var bare en måned etter at jeg hadde begynt i jobben, erindrer Wilhelm Gerhard med gru. Han er opptatt av å etablere en stabil skog og forteller at det nesten utelukkende skjer ved hjelp av naturlig foryngelse.

En spesiell utfordring for Gerhard er naboskapet til Nationalpark Bayerische Wald, der skogen i utgangspunktet ikke skal røres. Dette har ført til betydelige billeangrep hos Poschinger. – Men nå har nasjonalparkforvaltningen begynt å fjerne billeangrepet skog på den kilometeren som ligger nærmest grensen mot oss. Det har hjulpet godt, barkbillene svermer som oftest ikke lengre enn 500 meter, sier han.

Gerhard forteller videre at avvirkningen dels skjer med maskiner, dels motormanuelt. Skogen ligger i skråningen oppimot fjellet Der Grosse Rachel og en del av området er bratt. Men noe eget driftsapparat har eiendommen ikke, alt tas hånd om av en lokal entreprenør. – Vi betalte i fjor 18 euro pr m3 i snitt for hogst og utkjøring. Jeg vet det er mye, men vi prioriterer kvalitet høyt, sier Gerhard, som altså bare hogger flater der som skogen har blåst ned på forhånd.