Tolv nye ulveskader i dag: Jakta pågår med uforminsket styrke
21. juni 2018
Støtte til tømmerterminal på Trevatn
21. juni 2018

«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»

Nordland har allerede en betydelig høyere verneandel enn landet for øvrig. Verneandelen på statens grunn i Grane, Vefsn og Hattfjelldal utgjør alene 30 prosent, og er en alvorlig trussel mot næringsutviklingen og da særlig for sponplatefabrikken Arbor Hattfjelldal.

Les også

Uenig om skogvern-forslag: – Skogen kunne gått inn i næringskjeden som tømmer og sysselsatt folk på Helgeland

Forrige uke tok Aps Martin Skjefstad opp problematikken under Fylkestingets samling på Mo i Rana. Det er på høy tid at denne problemstillingen løftes opp i systemet og gis berettiget oppmerksomhet.

Arbor Hattfjelldal er en hjørnesteinsbedrift i Hattfjelldal. Det er en stor bedrift i regional sammenheng og en av få treforedlingsfabrikker i Norge. Når fabrikken i Hattfjelldal må transportere tømmer over store avstander for å få tilgang til råvarer bidrar det til en betydelig svekket konkurransesituasjon. Det er i utgangspunktet krevende å drive industri i grisgrendte strøk. Det gjør ikke saken bedre når myndighetene legger stein til byrden, utvider skogvernet og gjennom det forverrer muligheten til å skaffe råstoff til konkurransedyktige priser.

Men også for skognæringa i sin alminnelighet vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa. Allskog melder nå at de må redusere avvirkningen med 18.000 kubikk produktiv skog. Allskog har på oppdrag fra Statskog monopol på avvirking og omsetning av virke på Helgeland. Trolig vil reduksjonen i avvirkningen lande på rundt 25.000 kubikk i 2018. Dette utgjør alene 60 prosent av alt rundvirke som kjøpes inn av Arbor Hattfjelldal.

Les også

Mener skogvern setter 80 arbeidsplasser i en liten kommune i spill

Landsgjennomsnittet for vern i Norge er på 3,3 prosent, mens det for Nordland ligger på 7,2 prosent. I tillegg kommer vern gjennomført etter 2016. Det gir ytterligere grunn til bekymring når det i rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016» påpekes at Nordland har så høy vernedekning at nytt vern må prioriteres mer systematisk enn i andre fylker.

Vi er ikke motstandere av vern av skog- og fjellområder. Det er et viktig og riktig tiltak for å sikre artsmangfold og uberørt natur. Men vern må gjennomføres som en del av en mer helhetlig tenking der det i samarbeid med lokale myndigheter gjøres vurderinger som tar opp i seg både ønske om vern og behovet næringsutvikling. Nå synes det som om Stortingets mål om 10 prosent vern på landsbasis er det altoverskyggende. I iveren etter å nå målet tilsidesettes næringsinteressene.

Det er bra med uberørt natur. Men vi lever faktisk av et oppegående og livskraftig næringsliv. Det er ikke alltid like synlig når politiske prioriteringene gjøres.