Regjeringen øker potten til frivillig vern med 50 millioner
14. juni 2022
Regjeringen vil gi skogbruket et grønt industriløft
23. juni 2022

Foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark

Utredningsområdet avgrenset med blå strek. Rød skravering: Eksisterende vern. Lys grønn: Foreslått vern av friluftslivsområde. Mørk grønn: Foreslått vern av nasjonalpark.

Artikkelen er hentet fra regjeringen sin nettside. Les hele artikkelen HER.

 

Norges nasjonalparker er større, sammenhengende naturområder med flotte natur- og opplevelseskvaliteter. Til nå dekker nasjonalparkene i hovedsak fjellområder, og områder langt unna det sentrale østlandsområdet. Vi har få store sammenhengende verneområder i lavlandet i Sør-Norge.

 

Bra for naturen, bra for folk

Et vern av Østmarka nasjonalpark vil bety at viktige natur- og opplevelseskvaliteter i et stort lavereliggende skogområde vil bli bevart og videreutviklet for kommende generasjoner. En ny type natur og en ny del av landet vil også bli representert blant våre nasjonalparker. Det vil gi mange mennesker enkel tilgang til en nasjonalpark. Vernet vil også bidra til bevaring og formidling av Østmarkas rike kulturhistorie.

 

– Østmarka er et viktig område for friluftsliv og naturopplevelser. For befolkningen i Oslo-regionen kan en nasjonalpark i Østmarka ha stor betydning for identitet, folkehelse og friluftsliv og for formidling av natur- og kulturmiljøverdier. Det at så mange mennesker har og vil få glede av Østmarka, gjør at vernet har betydelig positive samfunnsvirkninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 

– Dette er bra for naturen og bra for folk, sier Espen Barth Eide.

 

Forslagene

Departementet ber Miljødirektoratet om å sende på høring forslag om vern av en stor nasjonalpark i Østmarka (ca. 54 km2) og vern av tilgrensende friluftslivsområde etter markaloven (ca. 19 km2).

 

Selv om dette er departementets foretrukne løsning nå, bes høringsinstansene i tillegg om synspunkter på Miljødirektoratets to alternativer til dette:

  • Vern av en mindre nasjonalpark (ca. 34 km2), et nytt naturreservat (ca. 9 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2)
  • Ingen nasjonalpark, kun utvidelse av eksisterende Østmarka naturreservat (ca. 43 km2) og vern av friluftslivsområde etter markaloven (ca. 30 km2)

 

Begge forslagene til nasjonalpark omfatter innlemming av eksisterende Østmarka naturreservat (18 km2). Alle tre forslag medfører at totalt vern blir ca. 73 km2. I dette arealet inngår tre eksisterende verneområder (Østmarka naturreservat og de to friluftslivsområdene Hauktjern og Spinneren) som utgjør i alt ca 25 km2, slik at nytt verneareal blir ca 48 km2. Dette er foreløpige tall og avgrensinger som kan avvike noe i et endelig vernevedtak. For eksempel vil Børtervanna bli grenset helt ut av en eventuell nasjonalpark. Videre foreslår departementet at Mosjøen og Rausjøen skal inngå i forslaget som sendes på høring.

 

Forslagene innebærer at arealet innenfor markalovens virkeområde i Østmarka som ikke vil omfattes av et vern, vil være ca. 150 km2. Størstedelen av Østmarka vil dermed fortsatt ikke være vernet.

 

Andre konsekvenser av forslaget

Statsforvalteren har foreslått at brukerinteressene knyttet til idrett, trening, konkurranser og større arrangementer mv. ivaretas ved at større, sammenhengende områder i ytterkanten av marka og rundt de store utfartsstedene ikke omfattes av vernet. I de foreslåtte verneområdene er hensyn til friluftsliv og idrett godt ivaretatt, slik at ferdsel til fots, på sykkel og skiløyper kan videreføres som i dag.

 

– At vi foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark betyr ikke at det blir slutt på slutt på skiløyper, bålbrenning, fiske, jakt eller stisykling der dette i dag er tillatt. Målet er at vi skal få plass til alt dette i de nye områdene som vernes, sier Espen Barth Eide. 

 

Tilrettelegging for enkelt friluftsliv er en viktig del av formålet med vern av nasjonalparker, og vil være det også i Østmarka nasjonalpark. Ved innlemmelse av eksisterende Østmarka naturreservat i nytt større verneområde skal arealets store verneverdier ivaretas minst like godt som i dag, f.eks. ved en sone med om lag samme avgrensning og restriksjonsnivå som i dagens naturreservat. Her vil sykling fortsatt ikke være tillatt.

 

Det er fra før av byggeforbud i Marka med en viss dispensasjonsadgang etter markaloven. Vern betyr ytterligere noen restriksjoner og videre at skogbruk ikke blir tillatt. Vernet skal ikke legge begrensninger på bruk og drift av eksisterende hytter, overnattings- og serveringssteder. Veiene til Vangen, Skjelbreia og Raudsjøen, samt demningene til Raudsjøen, Mosjøen og Svartoren opprettholdes. Departementet har ikke tatt endelig stilling til om bebyggelsen ved Vangen og Skjelbreia skal inngå i nasjonalparken.

 

Hva skjer nå?

Vern av nasjonalparker er omfattende, grundige og inkluderende prosesser som tar litt tid. Det er viktig å få et godt kunnskapsgrunnlag om effekter av vernet og at berørte interesser blir hørt. Planlagt fremdrift:

  • Saken skal sendes på høring, med tre måneders høringsfrist, innen 15. oktober 2022.
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken har utredet verneforslaget. Det er også Statsforvalteren som gjennomfører høringen for direktoratet, sammenstiller høringssvar og gir sin tilråding til Miljødirektoratet.
  • Miljødirektoratet skal gi departementet sin tilråding innen sommeren 2023.
  • Regjeringen forventes å kunne behandle saken andre halvår 2023.