På lag med naturen
25. november 2019
Kort sagt, lørdag 23. november
25. november 2019

Foreslår nye naturreservater i Risør og Gjerstad – skogen til Anders er blant områdene som kan bli vernet

To områder i Risør og Gjerstad, på tilsammen 2528 dekar, er nå foreslått som naturreservater. Det er Urvassliene i Gjerstad og Urfjellheia i Risør.

DEL Fylkesmannen i Agder har varslet oppstart av verneplanarbeid for åtte skogområder i Agder-fylkene. To av de foreslåtte områdene ligger i Risør og Gjerstad.

Områdene er tenkt vernet som naturreservat etter naturmangfoldloven. De to skogsområdene er foreslått vernet gjennom ordningen «frivillig vern» av skog, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier via AT-skog eller Norskog. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Lever sitt eget liv

Anders Skorstøl er grunneier av det 902 dekar store området som kan bli Urvassliene naturreservat i Gjerstad.

– Det er ikke avgjort om dette blir et naturreservat. Jeg regner med at det blir befaring i området om ikke så lenge. Så får vi se hva som skjer etter det. Det skal jo også takseres før noe blir underskrevet, sier han.

Ordningen «frivillig vern» av skog betyr ikke at Skorstøl fysisk skal drive vern av skogen på Urvassliene, som i følge naturfaglige registreringer består av gammel granskog og gammel lavlandsblandingskog, samt middels god kontinuitet av død ved.

– Jo mindre man gjør, jo bedre for vernet. Hele poenget med vern er å la skogen leve sitt eget liv, sier Skorstøl.

Uframkommelig

Han eier en av de største skogeiendommene i Gjerstad, men har ikke drevet med hogst i dette området på Urvassliene.

– Jeg har ikke hugget der oppe på toppene. Det er litt uframkommelig der, så skogen har fått stått i ro. Derfor kan den godt bli vernet der.

– Hvis skogen blir vernet vil det i praksis bety at det ikke kan hugges der. Man kan ferdes der skånsomt med motorkjøretøy i forbindelse med jakt. Vanlig turgåing kan man også gjøre. Til og med bål er lov, men da bare med kvister som har falt ned.

Nasjonalt viktig

Skogsområdet i Risør, som er foreslått vernet, er 1626 dekar av Urfjellheia, som ligger tett på grensa til Gjerstad. Fylkesmannen skriver i sin oppstartmelding at Urfjellheia består av to delområder som ikke grenser til hverandre. Det ene består av nasjonalt og regionalt viktig rik edelløvskog, med forekomster av eik-lindeskog, alm-lindeskog samt rasmark-lindeskog. Den siste med svært høye verdier. Det andre området består av rik edelløvskog med viktige naturkvaliteter i kjerneområdene.

Felles for både Urvassliene og Urfjellheia, hvis de blir vernet, er at det kommer en del vernebestemmelser for vegetasjonen. Døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.