Aktuelt
26. februar 2018
De to siste ulvene i Osdalsflokken er skutt
27. februar 2018

Frykter for fuglene i hekketiden

Martin Eggen er naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), og forstår at hogstfirmaene må opprettholde etterspørselen av trevirke.

Men han ønsker begrensninger på hogst i hekketiden.

– Det bør legges til rette for at hugging i hekketiden uteblir, foreslår Eggen.

Han anslår at tusenvis av fuglereir blir revet ned fra trærne når hogstmaskinene jobber seg innover i den norske skogen, og har lagt merke til en skremmende utvikling.

– Skogshogst i hekketiden har nok økt med årene. Hogstnæringen hadde ikke like store krav til å levere trevirke kontinuerlig som før i tiden. Nå har de store firmaene hele tiden et press på å levere trevirke, og da øker problemet.

– Uerstattelige verdier ødelegges

I gammelskogen og særlig artsrike skoger mener Eggen at det burde vært begrensninger når det kommer til skogshogst.

– Gammelskogen er viktig for truet natur, siden den blir mer og mer sjelden. Det finnes uerstattelige verdier i gammelskogen, og det vil ta hundrevis av år å få dem tilbake.

– Fortvilende at egg og unger rives ned fra reiret sitt

Naturmangfoldlovens § 15 beskytter både egg og fugleunger. Det er ikke tillatt å gå i land der sjøfugl hekker, og jakt er innstilt i hekkeperioden. Likevel drives det skogshogst i denne perioden, og et ukjent antall fugler må bøte med livet.

Skogbiolog i WWF Norge, Trude Myhre, mener at hogst i hekkeperioden burde vært unngått.

– Vi mener det hadde vært fint om hogsten kunne ventet til fuglene har forlatt reiret. Det er fortvilende når trær rives ned med egg og unger, sier hun.

Også Myhre mener gammelskogen burde vernes bedre, når det kommer til hogst i hekketiden.

– Særlig skogen som er over 160 år burde vernes i hekketiden. Det er kun 2,4 prosent av skogen vår som er så gammel.

Les også: – Galskap å hogge verneverdig gammelskog

– Under 0,5 prosent av skogarealet

Organisasjonssjef i Allskog, Oddny Estenstad, påpeker at det i dag er begrensninger på hogst i hekketiden, og at de forholder seg til de lover og regler som gjelder.

– Vi i skogbruket er klar over at ei skogsdrift kan gjøre sterkt inntrykk mens den pågår – både for folk og dyr. Det er derfor viktig å vite at i vårperioden mai til juli drives det hogst på under 0,5 prosent av skogarealet i Norge. På de øvrige 99,5 prosent kan både dyrelivet og vi mennesker nyte naturen i vårsola, mener hun.

Estenstad forteller at det ikke er praktisk mulig for dem å stoppe hogst over lang tid. Hun viser til kunnskap fra Rødliste for arter som viser at presset er størst på fuglearter som har sine leveområder utenfor skogen.

– Allskog er opptatt av skogens ve og vel, dette inkluderer naturligvis også dyrelivet. Vi tar så langt det er mulig hensyn, avslutter hun.

– Ødeleggende

Myhre i WWF sier at det ikke nødvendigvis er prosentandelen, men hvor Allskog hogger, som er relevant.

– Selv om de hogger i en liten del av all skog, så hogger de mye i gammelskogen. For artene som lever i disse hogstområdene har dette en svært ødeleggende effekt, forteller hun.