Satser kraftig på grønn energi
24. oktober 2019
Bioenergi – bra for klimaet og bra for kraftsystemet
25. oktober 2019

Gigant-vogntog på 74 tonn skal testes ut i Hedmark

Statens vegvesen forbereder en prøveordning for tømmervogntog med opptil 74 tonn totalvekt. Oppstart ligger an til å skje i slutten av 2020.

– Prøveordningen skal gjennomføres i åtte kommuner sør i Hedmark, forteller sjefingeniør Bernt Iversen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Totalvekt på 74 tonn innebærer kjøretøy med ni aksler, fire på trekkvogna og fem på tilhengeren, fortsetter han.

Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn.

Iversen legger til at det også kan bli aktuelt med andre kombinasjoner, som 68 tonn (4+4 aksler) eller 65 tonn (3+5 aksler).

Største tillatte aksellast vil fortsatt være 10 tonn og maks lengde vil være 24 meter.

I pressemeldingen skriver vegvesenet videre:

«Bakgrunnen for prøveordningen er at forskjellene mellom Norge og nabolandene ikke skal bli for stor, noe både næringen og Stortinget har vært opptatt av.

I Sverige ble 74 tonn totalvekt innført som permanent ordning på en begrenset del av veinettet fra 1. juli i fjor, og i Finland ble veinettet åpnet for 76 tonn for 9-akslede kjøretøyer og 68 tonn for 8-akslede kjøretøyer fra 2013. Det er noen begrensninger på grunn av bruenes bæreevne.»

Årsaken til at prøveordningen skal gjennomføres i Hedmark er at dette er et viktig skogfylke med flere store sagbruk.

Det er også lokalpolitisk vilje til å legge til rette for gode rammebetingelser for næringen, skriver vegvesenet.

Vi leser videre:

«Det arbeides med å avgrense vegnettet ut fra aktuelle målepunkter for tømmeret (sagbruk/terminaler), vurdere bæreevne på bruene og veiene, samt veiens framkommelighet.

Både riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier vil inngå. Veieierne må godkjenne at deres veier kan inngå i ordningen.»

Området for prøveordningen tar utgangspunkt i åtte kommuner fra Kongsvinger i sør til Trysil og Stor-Elvdal (Imsdalen) i nord.

Før oppstart blir det gjennomført kontrollberegning og gjennomgang av et stort antall bruer.

Før oppstart skal det også gjennomføres en risikoanalyse. Det legges ikke opp til å gjennomføre særskilte tiltak med å forsterke veier og bruer.

– Det legges opp til at prøveordningen skal ha en varighet på tre år, men med anledning til å bruke kjøretøyene i prøveområdet med inntil 74 tonn totalvekt i fem år som er normal avskrivningstid. Vi vurderer dette som nødvendig for at transportører skal investere i de aktuelle kjøretøyene, sier Iversen i pressemeldingen.

Etter avsluttet prøveperiode skal det utarbeides en endelig rapport med resultater, analyser og anbefalinger.