Regjeringen har tatt til vettet
7. november 2017
Alarm om skrantesjuke på hjortevilt
7. november 2017

Innlegg: Norsk industri parkert i grøfta Vi sløser med vann – og betaler dyrt for det

Heidi Finstad

Administrerende direktør i Treindustrien

Utnytting av vegnettets kapasitet er essensielt for reduserte kostnader og miljøbelastning i form av færre transporter. Satsing på sammenhengende industristrekninger må prioriteres høyest i handlingsprogrammet for å følge opp NTP.

Åpningen for modulvogntog i Norge har medført at utenlandske konkurrenter passerer 12 grenseoverganger på stamvegnettet direkte inn til markedet. Vegstrekninger fra norske bedrifter og inn til det samme riksvegnettet er ikke åpnet for modulvogntog som har tilnærmet samme egenskaper som tømmervogntog, som er tillatt i dag.

Det er valgt en type dimensjonerende kjøretøy som er lite brukt i Norge, men er mer vanlig på kontinentet. I tillegg er dimensjoneringen av rundkjøringer og kryss ikke tatt tilstrekkelig hensyn til i næringstrafikken. Industristrekninger oppfyller dermed ikke kriteriene for åpning av valgt typemodulvogntog.

Foreløpige vurderinger utført av Statens Vegvesen viser at det er vesentlige kostnader knyttet til Handlingsprogrammet 2018-2023 som det ikke er tatt høyde for i Nasjonal transportplan 2018– 2029. Både tekniske løsninger og kontrollmuligheter kan bidra til at større deler av vegnettet kan åpnes uten at det får negative konsekvenser for trafikksikkerheten. Statens Vegvesens gjennomgang av tiltaksbehov for å kunne åpne for modulvogntog viser at det kan være behov for investeringer for å finne løsninger.

Situasjonen eskalerer utfordringene med økt råvareeksport og økt import av ferdigvarer på bekostning av videreforedling i Norge. Tømmervogntog transporterer råvarer, modulvogntog transporterer hovedsakelig ferdigvarer med høyere verdi. Når norske bedrifter ikke kan benytte modulvogntog i samme grad som våre konkurrenter, trues lokale arbeidsplasser. Industrien er avhengig av effektiv transport inn til industri, og konkurransedyktig transport ut til kunde.

Treindustrien, BNL, Norsk Industri, Skogeierforbudet, Norskog, Norges Lastebileierforbund, Fellesforbundet, MEF, NoBio, NHO Logistikk og Transport, og TFB henvendte seg til Samferdselsministeren i juni og ba om tiltak snarest for åpning av modulvogntog som er tilpasset norske forhold.

Stortinget må fjerne den alvorlige konkurransevridningen som har oppstått etter åpning for modulvogntog i Norge. Vi opplever politisk vilje for å i større grad ta i bruk modulvogntog. Det er likevel behov for et mer offensivt arbeid for å få på plass et nasjonalt vegnett som inkluderer tilknytningsveier. Både tekniske løsninger og kontrollmuligheter kan bidra til at større deler av vegnett kan åpnes, uten at det får negative konsekvenser for trafikksikkerheten. Næringslivet ber om handling nå for å få resultater av en ordning som ble innført i 2014.

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet © Byggeindustrien