NORSKOG med innspill til Regjeringen
6. oktober 2017
Her er MEFs kravliste
9. oktober 2017

Klimaavtale kan velte industrieventyr

Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke

Norge gror igjen. Nye tall fra Norsk institutt for bioøkonomi viser at skogressursene er tredoblet de siste hundre årene. Mindre enn halvparten av den skogen som vokser opp hvert år blir brukt til noe.

Politikere og næringsliv har ambisjoner om å bygge ny industri basert på våre fornybare skogressurser. Overskuddet av biomasse kan skape et nytt og klimavennlig industrieventyr.

Trevirke fra skogen kan brukes til nesten alt. Blant annet kan det bli til drivstoff i flytrafikken. Avinor har som mål at 30 prosent av alt drivstoff som brukes på norske flyplasser skal være bærekraftig i 2030. En fersk rapport fra Rambøll viser at dette lar seg gjøre ved å bytte ut olje med biodrivstoff laget av norsk skogavfall og tømmer av lav kvalitet.

FNs klimapanel har slått fast at «bærekraftig skogbruk som tar sikte på å vedlikeholde eller øke skogens karbonlager samtidig som det årlig produseres virke til tømmer, fiber og bioenergi gir størst klimaeffekt». I 2016 konkluderte også Miljødirektoratet med at bruk av råstoff fra skogen for å erstatte fossile ressurser gir bedre klimagevinst enn vern av skog, så lenge skogsdriften er bærekraftig.

Klimafiendtlig avtale

Da er det urovekkende at norske myndigheter setter alt inn på å inngå en avtale med EU som kan svekke vår evne til å bruke skog i klimavennlig industriutvikling. Europakommisjonen har foreslått regneregler for opptak og utslipp av klimagasser fra skogen som er direkte klimafiendtlige. Og hvis Norge inngår avtale med EU om felles gjennomføring av klimaforpliktelsene i Parisavtalen, må vi følge regelverket som vedtas i Brussel.

Da kan vi bli hardt straffet for tidligere innsats i god skogforvaltning. Vi har hogd mindre tømmer enn tilveksten og vært best i Europa på å bygge opp skogressursene. Med Europakommisjonens forslag vil det bli regnet som klimagassutslipp hvis vi nå begynner å ta ut mer biomasse fra skogen enn vi har gjort de siste 25 årene, selv om vi samtidig øker mengden karbon som lagres i skogen og vi bruker biomassen til klimavennlige produkter.

Lar vi trærne stå, slipper vi straffegebyr. Men da vil skogen råtne på rot og klimagassene slippes ut. Det er dårlig klimapolitikk og dårlig næringspolitikk.

Kan ikke akseptere Europakommisjonens forslag

Heldigvis har EU-parlamentet nå gått inn for en noe mer skog- og klimavennlig tilnærming. Men det er høyst usikkert hvor EU vil lande når medlemslandene, parlamentet og kommisjonen i fellesskap skal lande dette i høst. Norge kan ikke akseptere et forslag som svekker mulighetene til å bruke skogressursene i klimakampen. Da er det bedre å droppe EU-avtalen og heller følge oppskriften fra FNs klimapanel. Slik kan vi også realisere det grønne industrieventyret.