Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog
8. januar 2020
Ministeren griper inn for å unngå at «skatteparadis» i Vesterålen slipper unna regninga
8. januar 2020

– Kommunen bør bære inntektstapet selv

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen (A) har stilt kommunalministeren spørsmål om resten av landets kommuner må kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i formuesskatten. Ministeren mener Bø kommune bør bære inntektstapet selv.

Eirik Sivertsen representerer Nordland fylke på Stortinget. Han har gjennom et skriftlig spørsmål spurt kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) hvorvidt de øvrige av landets kommuner gjennom inntektsutjevningen måtte kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i den kommunale formuesskatten.

5 millioner

– Og hvor mye av en skattenedgang på eksempelvis 5 mill. kroner vil kommunen få kompensert gjennom inntektsutjevningen? Spør hun konkret.

Hans begrunnelse for å stille spørsmålet er at Bø kommune vil kutte den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent.

– Ordfører i kommunen uttaler at kommunen kan miste mellom 4 og 5 millioner kroner som følge av reduksjonen. Gjennom inntektsutjevningen i det kommunale inntektssystemet utjevnes skatteinntekter kommunene imellom, påpeker han.

I sitt svar til Sivertsen viser Mæland til at Bø kommune har vedtatt å redusere den kommunale formuesskattesatsen fra 0,7 til 0,2 prosent, med virkning fra 2021.

Kommunene bestemmer selv

– Kommunene står fritt til å sette satsen for den kommunale delen av formuesskatten lavere enn maksimalsatsen på 0,7 prosent. Dersom en kommune velger å sette ned formuesskattesatsen, og med det får reduserte skatteinntekter, vil kommunen med dagens beregning av inntektsutjevningen delvis få kompensert den reduserte skatteinntekten, fastslår kommunal- og moderniseringsministeren.

Hun sier videre at i inntektsutjevningen får kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert 60 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittlige skatteinntekter, målt i kroner per innbygger.

Kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk på 60 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet.

– Slik omfordeles inntekter fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent av landsgjennomsnittet får i tillegg til dette en kompensasjon på 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert ved at hver kommune blir trukket et likt beløp per innbygger i inntektsutjevningen, viser ministeren til.

Godt under landsgjennomsnittet

Bø kommune hadde i 2018 skatteinntekter på 76,5 prosent av landsgjennomsnittet, og kvalifiserte derfor for å få tilleggskompensasjon i inntektsutjevningen. Med dagens system for beregning av inntektsutjevningen, vil kommunen isolert sett få kompensert i underkant av 95 prosent, eller om lag 4,7 mill. kroner, av de reduserte skatteinntektene, hevder Mæland.

– Vi har da tatt utgangspunkt i skatteinngangen for 2018, og lagt til grunn ordførerens uttalelser om at kommunen vil kunne få redusert sine skatteinntekter med opp mot 5 millioner kroner. Kompensasjonen betales av de andre kommunene gjennom et trekk i inntektsutjevningen. Det at en kommune reduserer formuesskattesatsen, kan være bra for innbyggerne og verdiskapingen i denne kommunen, men kommunen bør bære inntektstapet selv. Jeg vil derfor i kommuneproposisjonen for 2021 legge fram forslag om å gjøre endringer i dagens system for inntektsutjevning, som vil motvirke at kommunens reduserte skatteinntekter vil bli kompensert av andre kommuner gjennom inntektsutjevningen, fastslår kommunal- og moderniseringsministeren overfor stortingspolitikeren fra Nordland.

Ikke redd

Ordfører i Bø,Sture Pedersen, er enig i at andre ikke skal betale for skattefesten, og understreker at han er trygg på at det vil gå bra.

– Vi blir å få inn mer i skatt enn hva som er beregnet. Det er ingen risiko. Vi kommer ut i pluss, og vil gi fra oss til andre kommuner. Jeg er trygg på at vi vil kunne vise konkrete resultater, sier han til NRK Nordland.