Kjell (39) skal selge én million vedsekker i året: – Jeg har trua!
15. oktober 2019
Rekordår for Linda (45) og Viken Skog: – Vi har gjort en betydelig snuoperasjon
15. oktober 2019

Krever på nytt riving av påbygget på denne setra – hvis ikke blir det bot på 500 kroner dagen

Et enstemmig Rondane Dovre Nasjonalparkstyre krever at Hanne Hvattum river påbygget på setra i Frydalen i Nord-Fron innen 15. november.

Nå settes det krav om at rivingen gjennomføres innen 15. november.

– Dersom pålegget ikke er gjennomført innen fristen skal det løpe en tvangsmulkt på 500 kroner per dag etter fristoversittelse, inntil det ulovlige forholdet er rettet opp i tråd med vedtaket. Nasjonalparkstyret viser til at vedtak om tvangsmulkt er gitt i medhold av naturmangfoldloven.

Vedtak om tvangsmulkt og pålegg om retting er enkeltvedtak og kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes skriftlig til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, men klagen skal stiles til Miljødirektoratet.

– Kort frist?

– Ja, men dette er ingen ny sak, sier Fasteraune.

I saksutredningen skriver nasjonalparkforvalteren at den ansvarlige har fått lang frist og hatt gode muligheter for å bringe det ulovlige forholdet i orden igjen.

– Det tilrås derfor at det gis en kort frist for gjennomføring slik situasjonen er nå. Peer Gynt seterveg stenges 1. desember, og fristen for gjennomføring bør settes til 15. november. Det foreligger manglende tillit til at pålegget ikke vil gjennomføres uten tvangsmulkt. Den ansvarlige har som nevnt blitt gitt romslig tid til å bringe forholdet i orden uten et pålegg fra nasjonalparkstyret. Den ansvarlige har ikke fulgt opp den plikten hun har, men derimot i skriftlig form formildet at retting ikke vil gjøres frivillig, står det i saksutredningen.

Dersom pålegget om retting ikke oppfylles innen gitt frist kan nasjonalparkstyret selv iverksette gjenopprettingstiltak, som kan kreves dekket av den ansvarlige.

– Blir ikke pålegg fulgt opp av den ansvarlige, bør nasjonalparkstyre vurdere direktegjennomføring, står det i saken.

– I ytterste konsekvens kan dette skje, men det har vi foreløpig ikke tatt stilling til, sier Bengt Fasteraune.

GD har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Hanne Hvattum, uten å lykkes.

Hvattum, som har hatt stillingen som avdelingsleder for plan- og byggesak i Nord-Fron kommune, søkte om byggetillatelse for å bygge på seterhuset sitt på Byrsetra i Frydalen i november i 2016, og fikk tillatelse. I juni 2017 søkte hun på nytt, fordi hun ville endre bygget. Administrasjonen i Nord-Fron kommune behandlet saken som delegert sak (uten politisk behandling) og ga klarsignal. Søknaden gikk videre til behandling i nasjonalparkstyret.

27. juni i fjor behandlet de søknaden om endringer, på det tidligere godkjente tilbygget. Søknaden ble avslått.

Hvattum klaget på avslaget og nasjonalparkstyret behandlet klagen i september. Klagen ble avvist. I forbindelse med behandlingen fikk også nasjonalparkstyret kjennskap til at hun allerede har bygd tilbygget, slik hun hadde søkt om i endringssøknaden.Tilbygget ble oppført i løpet av høsten 2017.

En klage på vedtaket fra Hvattum ble sendt Miljødirektoratet i oktober i fjor. Miljødirektoratet avviste klagen.

Hun klaget også saken inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen fant ingen grunn til å gå videre med saken.

Nasjonalparkstyret vedtok i styremøte 8. mars i år at eieren av Byrsetra, måtte bringe det ulovlige forholdet i orden. Fristen var satt til 15. september. Etter fristen ble det befaring på stedet, som fortalte at påbygget ikke var revet.

LES OGSÅ: