– Forhandlingene i Norske Skog er fastlåst
3. oktober 2017
Vil 10-hjulinger skåne skoglandskapet?
3. oktober 2017

Landbruksdirektoratet – 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer

– Regjeringa ynskjer å skape ei meir balansert lokalisering av statlege arbeidsplassar og å vera med på å byggje opp gode kompetansemiljø også utanfor dei største byane. Dette er distriktspolitiske omsyn som regjeringa har valt å leggje stor vekt på når vi no har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttast frå Oslo til Steinkjer. Saman med styrkinga av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag meiner eg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarknad, sier statsråd Jon Georg Dale.

Regjeringen la 17.02.17 fram Meld. St. 18 (2016-2017), med Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som vedlegg. I planen, kapittel 7.2, heter det m.a. følgende om landbruksforvaltningen: «Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet. Utredningen skal være ferdig innen 1. juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.»

På grunnlag av regjeringens vedtak har Landbruks- og matdepartementet bestemt at de 30 årsverkene som skal flyttes skal hentes fra fagområdene administrasjon, skogbruk, erstatning og arealbruk. Omstillingsperioden er satt til 3 år.