Økt risiko for barkbilleutbrudd etter tørr sommer
30. september 2021
Naturbruksalliansens innspill til regjeringsforhandlingene: – Nå må bestandsmålet for ulv følges opp!
1. oktober 2021

Lav mva-sats økes til 12 % 1. oktober 2021

Fra og med 1. april 2020 ble lav mva-sats på 12 % redusert til 6 % som del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Med virkning fra fredag 1. oktober 2021 er satsen tilbake på 12 %. Satsendringen berører tilbydere av blant annet overnatting, persontransport og kultur- og idrettsarrangementer. I tillegg påvirker endringen alle mottakere av fakturaer. Dersom systemene er satt opp til å ta fradrag med 6 %, må det endres til 12 %.

 

Oppdater ERP-systemet

Den midlertidige satsreduksjonen ble innført av Stortinget for å dempe omsetningssvikt i utsatte bransjer. Samtidig erkjente Finansdepartementet at det for berørte parter ville påløpe store kostnader til administrasjon som følge av omlegging av fakturerings- og bokføringssystemer. Når tiltaket oppheves, må næringsdrivende igjen være oppmerksomme på å oppdatere sine ERP-systemer for å unngå at det oppkreves for lite mva. Konsekvenser av feil oppkreving av mva, er etterberegning og potensielt ileggelse av tilleggsavgift.

 

Vær oppmerksom på forskuddsfakturering

De fleste aktører som berøres av satsendringen har adgang til å forskuddsfakturere sine salg. Reiselivsaktører kan for eksempel fakturere for salg av flybilletter i forkant av reisen. Det er likevel leveringstidspunktet som er avgjørende for hvilken mva-sats som skal benyttes. Dette innebærer at en flyreise levert 1. oktober må faktureres med 12 % mva selv om reisen ble fakturert i september.

 

For sammensatte tjenester som leveres både før og etter oppheving av midlertidig sats, er det enkelte særregler: 

 

  • Månedskort på for eksempel buss og tog som er solgt før 1. oktober, skal faktureres med midlertidig sats på 6 %. Det vil si at faktureringstidspunktet er avgjørende for hvilken sats som skal benyttes for slike billetter. 
  • For billetter med lengre varighet enn 30 dager må det foretas en forholdsmessig avgiftsberegning basert på tid brukt før og etter oppheving av midlertidig sats. Et årskort som er solgt 1. september skal for eksempel belastes med 6 % for september, og 12 % for resterende periode.
  • “Én og samme transporttjeneste” som påbegynnes før, men avsluttes etter 1. oktober, skal faktureres med 6 %-sats.
  • Overnattingstjenester som påbegynnes før 1. oktober men avsluttes etter denne datoen, må faktureres forholdsmessig basert på antall døgn før og etter 1. oktober.

 

Pass på ulike mva-satser i samme mva-melding for 5. termin

Mva-satsen endres tilbake til 12 % midt i 5. termin 2021. Tilbydere av berørte tjenesteområder vil dermed ha samme type omsetning, men likevel med to ulike satser i 5. termin. Skatteetaten har ikke kommet med uttalelser om hvordan dette skal håndteres. Aktørene bør derfor legge inn korrekt avgiftsbeløp manuelt med en beskrivelse av avviket i kommentarfeltet, dersom ikke annen beskjed kommer fra Skatteetaten før rapporteringsfristen. 

 

Som nevnt over, må også kjøpere av for eksempel persontransport være ekstra oppmerksomme i en overgangsfase. Det er kun anledning til å fradragsføre mva med den satsen som står på fakturaen fra leverandøren. Det stilles derfor ekstra krav til aktsomhet for kunder i denne overgangsperioden når det gjelder fradragsføring.  

 

Les mer her.