Offensivt eierskap er avgjørende for Moelven
8. januar 2020
DN-feil om formuesskatt
9. januar 2020

Massivtre for alle

Levert under kostnadsramme og med landets første svømmehall i massivtre. Dette er bare to av tingene som er unikt med ny Flesberg skole.

Kommunalteknikk var med da NKF bygg og eiendom sin nettverksgruppe Troms var på befaring på den nye skolen og storstua i Flesberg. Brynjar Henriksen i Kongsberg kommunale eiendom, KKE, har vært byggherre på vegne av rådmannen i Flesberg kommune.

– Vi hadde Flesberg kommune på besøk for å se på nye Vestsiden skole i Kongsberg, for å forhåpentligvis kunne bidra til kompetanseoverføring mellom kommunene. Befaringen endte med at «vi i KKE kan være bygg-herre», forteller Henriksen.

All bærende konstruksjon på den nye skolen er oppført i massivtre og sko-len kan huse opp til 420 elever. For å redusere trinnlyd mellom etasjene er det lagt inn pukk som er avrettet. Dette for å både redusere lyd og å isolere.

Skolen er levert under kostnadsram-men som var ca 35.000 kroner kvadratmeteren. Flesberg kommune hadde under bygging opsjon på å inkludere svømmehall i prosjektet. Nå som Norges første svømmehall i massivtre står ferdig er alle parter godt fornøyde med valget om å inkludere den.

2521-metodikken fra Nederland

– Svømmehallen har en nettokost-nad på 18 millioner kroner, men store deler er finansiert gjennom tilskudd, sier Henriksen.

Tidligere svømmepresident Rune Eknes har vært med å utforme spesifikasjonene på svømmehallen. Eknes har rykte på seg for å være svært dyk-tig, både på utforming av svømmehaller og på søknader om tilskudd fra diverse støtteordninger. Levetiden på skole, idrettshall og svømmehall er regnet til 40 år. Henriksen er nøye med å presisere at godt vedlikehold av et massivtrebygg er veldig avgjørende for levetiden. Spesielt når man har inkorporert en svømmehall i et treanlegg. Svømmehallen er bygget i massivtre og bassenget er bygget etter 2521-prinsippet som er hentet fra Nederland.

– «2125 simple swimming» er hentet fra Nederland der det er svømmehal-ler på hvert gatehjørne. Tanken er at en person skal kunne drifte det 21 x 25 store bassenget alene, og at en unngår kostnadsdrivende elementer som sklier og så videre, forklarer Henriksen.

Dugnadskommunen Flesberg

Jon Gjæver Pedersen har 24 år bak seg som rådmann i Flesberg. Han var med da kommunen for 12 år siden startet prosessen med rehabilitering av skolene i området. Det har resultert i at kommunen har gått fra å ha tre skoler i 2009 til en i 2019, nemlig nye Flesberg skole. Utformingen av skolen inviterer, ifølge rådmannen, til bevegelse og aktivitet og hele bygget er preget av samskaping. Amfiet på skolen skal være hjertet i bygda og hjertet i bygget i mange år fremover.

– Andre steder bygger en kanskje sko-ler hvert andre år. Når vi bygger skole er det en generasjonsinvestering som skal stå i 40 år, sier Pedersen.

Rådmannen trekker frem at det er avgjørende med kompetanse i pro-sjektorganisasjonen, og at man høster erfaringer fra andre.

– Man må ikke tro at man kan alt. Se ut av vinduet og spør naboen. Vi hadde aldri stått her vi er i dag hvis vi ikke hadde hatt samarbeidet med Kongsberg kommunale eiendom.

Samarbeid ligger i ryggmargen til folk fra Flesberg. I forbindelse med opprusting av idrettsanlegget og bygging av sykkelstien som går gjennom Lam-peland til skolen, har hele bygda vært i sving.

– Idrettsanlegget ble rustet opp over to helger. Med over 12.000 dugnad-stimer fordelt på 500 personer og 52 maskiner i sving. Et lokalsamfunn der alle stiller opp er ganske unikt.

24/7-skolen

Rektor ved den nye skolen, Anne Mette Aaby, er veldig fornøyd med prosessen rundt byggingen av den nye skolen.

– Det har vært samspill gjennom hele utviklingsfasen. Ansatte, elevråd, lag, foreninger, helse, barnehagen og folkebiblioteket har alle være involvert i utviklingen av bygget. Workshopene har gitt oss input fra alle involverte parter, og i tillegg vært med å bidra til forventningsavklaringer.

Aaby innrømmer at det er vanskelig å gjøre alle til lags, men at de aller fleste, nå som bygget står ferdig, ser at det er blitt en så godt som optimal løsning på bygget.

– Ønsket fra skoleledelsen har hele tiden vært å ha skole, idrettshall, svømmehall og folkebibliotek i ett. I tillegg har god logistikk og arealutnyttelse, som fører til små gangavstander, også vært viktig. Alt dette er kriterier for at vi skal få til 24/7-bygget, sier Aaby.

Det beste er når du ser at elevene smiler

Grunnet de store avstandene i kommunen ønsker Flesberg skole å legge til rette for aktivitet etter skoletid. Både biblioteket, idrettshallen, svømmehallen og de forskjellige rommene på skolen kan tas i bruk her.

– Det er store avstander og forskjeller i kommunen. Vi tror at Flesberg skole kan være med å bekjempe forskjel-ler ved at skolen har et godt og bredt aktivitetstilbud utenom kjernetiden. Vi ser allerede et bedret atferdsnivå på den nye skolen sammenlignet med da vi var på de gamle skolene. Det beste for meg som rektor er når jeg ser at elevene smiler, sier Aaby.