Skogplantingen øker og gir klimaeffekter
21. september 2017
Leverte mest tømmer
22. september 2017

Mer hogst – lavere priser

Det ble i alt hogd 10,3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2016, det viser statistikken over Skogavvirkning for salg. Dette er 191 000 kubikkmeter mer enn i 2015. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 3,4 milliarder kroner, som er en nedgang på 1 prosent fra året før.

Lavere tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 329 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2016. Det er 3 prosent mindre enn året før. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av lauvtrær har gått mest ned, med 15 prosent fra 2015. Prisen for skurtømmer av furu og gran gikk ned med henholdsvis 3 og 1 prosent.

Mer hogst i de fleste fylker

Størst vekst i hogsten hadde Hordaland og Oppland med henholdsvis 94 000 og 60 000 kubikkmeter mer innmålt tømmer i 2016 enn i 2015. I Hedmark og Sør-Trøndelag ble det derimot målt 41 000 kubikkmeter mindre tømmer enn året før.

Vedforbruk på 2 millioner kubikkmeter

I tillegg til salgsavvirkningen viser beregninger at det ble brukt ved i hytter og husholdninger tilsvarende 2 millioner kubikkmeter norsk