Fondet støtter anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Man kan for eksempel søke midler til utviklingsprosjekter innen: 

 

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket 
  • Bærekraftig bruk av skogarealene 
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket 
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen 
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

 

Om søknadsprosessen

Søknadsprosessen foregår i to trinn. I første omgang ber vi om skisser, disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Fristen for å sende inn skisse er 1. oktober. I løpet av oktober beslutter styret hvem som får anledning til å sende inn full søknad. Endelig tildeling skjer i desember.