Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer
6. november 2017
Bekreftet skrantesjuke på hjort i Møre og Romsdal
6. november 2017

Moelven tjener mer penger

Moelven: I resultatet for årets første ni måneder har konsernet kostnadsført 46 millioner kroner som følge av avviklingen av virksomheten ved Moelven Norsälven AB, samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen divisjonen Byggsystemer. Den underliggende driftsforbedringen hittil i år er på 71 millioner kroner mot tilsvarende periode i fjor.

Etterspørselen

I årets 3. kvartal tjente konsernet i den underliggende driften 84 millioner kroner mot 66 millioner i tilsvarende periode året før.

– Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester utviklet seg som forventet og var i sum tilfredsstillende, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Driftsinntektene i tredje kvartal ble 2.441 millioner kroner mot 2.359 kroner på samme tid i fjor. Hittil i år er inntekten kommet opp i 8.060 millioner kroner, en økning fra 7.894 millioner i fjor.

– Vi økte omsetningen i siste kvartal. Det har vært god etterspørsel etter industritre internasjonalt, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia, og godt aktivitetsnivå samt en god ordrereserve i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen.

Klimavennlig

Konsernsjefen forklarer at den stadig økende interessen for å bygge klimavennlig og med tre som byggemateriale merkes innen alle tre divisjoner.

– Men effekten kommer tydeligst til syne innen divisjonen Byggsystemer som leverer små og store prosjekter i hele Skandinavia. Dette gjelder både bruer og andre prosjekt der bærende konstruksjoner i limtre er dominerende, samt modulbaserte leilighetsbygg, sier Kristiansen.

Tilgangen på sagtømmer har i enkelte geografier vært noe redusert på grunn av den nedbørsrike høsten, men tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet likevel tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor.