Kort sagt, mandag 9. desember
9. desember 2019
Utvider jakttiden for å stoppe skrantesyke
9. desember 2019

Nasjonalpark i Østmarka sikrer naturen for framtiden

Vi trenger mer natur, både for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og for å løse klimakrisa. En ny nasjonalpark i Østmarka sikrer at vi tar vare på den unike naturen som finnes i noen av landets tettest befolkede kommuner på Østlandet.

Senterpartipolitikere fra kommunene rundt Østmarka sier nei til nasjonalpark, i et debattinnlegg i Enebakk Avis. Innlegget bygger på en del misforståelser som det er grunn til å rydde opp i.

De hevder blant annet at jeg ser bort fra Miljødirektoratets faglige vurdering, og at jeg har fått blankofullmakt til å opprette Østmarka nasjonalpark. Ingen av delene stemmer.

Naturmangfoldloven ligger fast og nasjonalparken skal opprettes i områdene med de største naturverdiene. I Østmarka er det flere slike områder. De gamle barskogområdene i Østmarka er for eksempel hjem for mange sjeldne arter. Ikke mindre enn 103 arter i Østmarka er rødlistet, altså truet av utryddelse i Norge. 34 av disse artene er helt avhengig av gammel barskog. Nettopp denne typen skog er av en type som hittil ikke har blitt vernet som en egen nasjonalpark i Norge. Østmarka nasjonalpark vil fylle en stor mangel i nasjonalparksystemet med et helhetlig skogøkosystem som muliggjør overlevelse av et rikt biologisk mangfold. Alt dette har Miljødirektoratet gjort grundig rede for i sin faglige anbefaling. Alt vern av skog på privateid grunn vil skje gjennom frivillig vern på vanlig måte.

Østmarka er et friluftsområde hvor bruk av hytter og serveringsteder er en viktig og tradisjonsrik del av tilbudet. Derfor er det en forutsetning at veiene til Vangen og Raudsjøen, samt demningene i Raudsjøen, Mosjøen og Børtervann opprettholdes.

I hele verneprosessen skal det være et tett samarbeid med kommunene, grunneierne og andre berørte parter. Alle skal få anledning til å si sin mening. Fylkesmannen i Oslo og Viken og Miljødirektoratet skal utarbeide ulike alternativer for vern, vurdere hvilke konkrete områder som er best egnet som nasjonalpark, og se på hvor Markaloven er best egnet til å ta vare på natur og friluftsliv. De skal også vurdere hvilke inngrep som kan ligge innenfor en nasjonalpark, og hvilke som bør ligge utenfor.

Til slutt skal de ulike verneforslagene sendes på en bred offentlig høring før regjeringen tar den endelige beslutningen om en framtidig nasjonalpark i Østmarka. Med en slik prosess er jeg overbevist om at vi vil finne fram til den beste løsningen for Østmarka og for generasjonene som kommer etter oss.