Usikret kreditor tror ikke Norske Skog-investeringen er tapt
27. november 2017
Rovviltforvaltning uten bakkekontakt
28. november 2017

NHO vil sikre norske LULUCF-interesser

I brev til klimastatsråd Vidar Helgesen uttrykker NHOs direktør Kristin Skogen Lund bekymring for vedtaket som skal gjøres i EU 19. desember. Det er da Europakommisjonen, Parlamentet og Rådet skal vurdere og eventuelt vedta Europakommisjonens forslag for kommende klimaregnskap for skog og arealbruk (LULUCF).

NHO understreker faren for et vedtak der man vil komme til å bruke referansebanen for his torisk hogst som grunnlag for fremtidig uttak, og dermed ikke ta høyde for den enorme til veksten man har hatt i Norge og det økende volumet som etter hvert er klart for uttak. Faren ved at store mengder skog blir stående som følge av vedtaket, er at sjansen for å nå to-gradersmålet svekkes. NHO skriver:

– NHOs landsforeninger har lagt frem sektorspesifikke veikart mot lavutslippsamfunnet i 2050. Økt bruk av skogen er helt vesentlig for å lykkes. Slik skogregnskapet nå tegner til å bli, vil det bli ytterligere krevende for Norge å innfri målene i ikke-kvotepliktig sektor. Det er et paradoks at tiltak for å øke skogproduksjonen, som gir økt binding av CO2 og økt bruk av biomasse avgjørende for to-gradersmålet, straffes.

NHO stresser hvordan aktiv bruk av skogen kan erstatte fossile ressurser, og minner om at politikerne også gjentar dette i mange sammenhenger (blant annet Skog22, Skog meldingen, Bioøkonomistrategien og Bioverdirapporten). NHO understreker videre at skogen blir sentral i bioøkonomien og det grønne skiftet, og at dette vedtaket derfor er avgjørende:

– NHO mener det er avgjørende for norske klimamål, for bioøkonomien og for verdiskaping i det grønne skiftet at vi får gode formuleringer inn i regelverket mht hogstmoden skog, bærekraftig skogbruk og økt handlingsrom rundt referansebanen. Det er viktig at vi i forhandlinger med EU om Norges målsetninger oppnår maksimal kompensasjon for vårt spesielle utgangspunkt, og at vi inntil forhandlingene forsøker å påvirke regelverkets utforming der det er mulig.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund ber avslutningsvis om et møte med statsråden og tilbyr å bidra i prosessen.

Treindustriens direktør Heidi Finstad er glad for at NHO engasjerer seg i saken for å sikre norske interesser. – Det er helt avgjørende med bred norsk innsats i lys av at Norge er i en særstilling. Det er helt uaktuelt å tenke seg at Norge ikke vil tilslutte seg EU i denne sammenhengen, derfor må Regjeringen sørge for å ivareta norske interesser, kommenterer hun.