”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”
14. juni 2019
Kortreist drivstoff. Kjører på biogass fra Saugbrugs
14. juni 2019

Ni millioner for å lage «treklynge»

Agder Tresenter søker om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre på Agder gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder.

Agder Tresenter søker om finansiering til et treårig prosjekt, hvor målet er å styrke verdikjeden for tre på Agder gjennom etablering av treklyngen TRE på Agder.

DEL Fylkesrådmannen forslår at det bevilges 420.000 kroner til prosjektet i 2019. En videre finanseringen tas opp i forbindelse med budsjettet for Agder fylkeskommune for 2020 og 2021.

Utgangspunktet for søknaden er et vedtak i fylkestinget i Aust-Agder i forbindelse med budsjett for 2018 der fylkestinget ba fylkesrådmannen undersøke mulighetene for og eventuelt ta initiativ til at det opprettes en næringslivsklynge bestående av treindustribedrifter på Agder.

Agder Tresenter ble kontaktet som en bransjeorganisasjon for treforedlingsindustrien på Agder, for å avklare interessen for en treklynge. Styret i Agder Tresenter signaliserte at de var positive til dette.

Etter en samling i Vennesla ble det nedsatt en ressursgruppe med representanter for Agder Tresenter, Eyde-klyngen og det offentlige virkemiddelapparatet for å jobbe ut et konkret prosjektnotat. Notatet danner nå grunnlaget for søknaden som foreligger fra Agder Tresenter.

Rekruttering

Basert på prosessen og prosjektnotatet besluttet styret i Agder Tresenter å gå videre med en søknad hvor følgende tre hovedaktiviteter legges til grunn:

Rekruttering, kompetanse og omdømme

Sirkulære løsninger og bærekraftige forretningsmodeller

Digitale plattformer i markedsføring og produksjonsprosesser

Agder Tresenter er avsender på søknaden til prosjektet Tre på Agder. Det legges derfor opp til at TRE på Agder bygges opp som et prosjekt knyttet til Agder Tresenter, men at samarbeidet/klyngen vil være åpent også for bedrifter som ikke er medlem av Agder Tresenter.

En full stilling

I prosjektet ansettes det en prosjektleder i full stilling. Vedkommende blir prosjektleder for TRE på Agder. Det søkes om et 3-årig prosjektperiode, noe som er nødvendig i forhold til om en skal nå prosjektmålene.

Agder Tresenter legger videre til grunn at en prosjekt/klyngeleder for TRE på Agder bør samlokaliseres med andre klynger for å oppnå eventuelle synergier sammen med disse.

På et senere tidspunkt, gitt at en får til en positiv utvikling, vil en videreføring være å søke om klyngestatus hos Innovasjon Norge.

Ni millioner på tre år

Prosjektet har en total kostnadsramme på til sammen 9 mill. kroner fordelt på tre år. Av dette utgjøre offentlige bidrag halvparten. I tillegg vil det være et betydelig antall timer i egenfinansiering fra den enkelte bedrift og en viss kontantstrøm fra Agder Tresenter. Det kan komme enkeltprosjekter utover dette som må finansieres i tillegg til det som ligger i søknaden avhengig av hva slags aktiviteter som generes utover de som er omtalt i søknaden.

– I den utviklingsfasen prosjektet nå befinner seg i er det naturlig at fylkeskommunene tar en betydelig andel av finansieringen, slik en har gjort det i en tidligfase ved oppstart av andre klyngesamarbeid på Agder, fremholder fylkesrådmannen.

– I søknaden er det lagt opp til at den største andelen av offentlige finanseringen av prosjektet kommer fra de to fylkeskommunene i 2019 og deretter Agder fylkeskommune for 2020 og 2021. Innovasjon Norge har signalisert at de kan bidra med midler både i 2019 og 2020, men det er mer usikkerhet knyttet til rammene i forhold til 2021.

Fylkesrådmannen mener at Agder fylkeskommune, i budsjett- og økonomiplanene for 2020 og 2021, signaliserer vilje til å bidra med midler i hele den 3-årige prosjektperioden. Det forutsetter at prosjektet utvikler seg i tråd med det som er lagt til grunn i søknaden og i prosjektnotatet.