FSC i Norge: Nasjonal standard på høring
23. april 2019
Sterkt fall i Indonesias avskoging
26. april 2019

Null nullskatteytere

Ingen mennesker med formue i Norge blir nullskatteytere over mange år, dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Mennesker som har ligningsformue på over 10 millioner kroner, som typisk eier en liten eller mellomstor bedrift, har 75 prosent eller mer av formuen sin i virksomhetene de eier. Derfor kan det personlige skattebidraget de betaler variere over tid, avhengig av om bedriften de eier, tjener penger eller ikke.

En personlig nullskatteyter er en person med inntekt under grensen for beskatning. Anslag for 2018 viser at det er rundt 510 000 personer i Norge som har så lave inntekter at de ikke betaler skatt.

I den offentlige debatten er begrepet «nullskatteyter» oftest knyttet til personer med store formuer, som ikke betaler personlig skatt, slik som inntektsskatt, utbytteskatt eller annen skatt på kapitalinntekter.

Årsaken til at en person med formue i ett enkelt år ikke betaler personlig skatt, kan være at de eier en bedrift som taper penger, at de selv ikke har inntekter og heller ikke tar ut utbytte, eller at de har en virksomhet som har gått med store underskudd som de skattemessig kan fremføre når virksomheten begynner å tjene penger igjen. Eierne overlever likevel fordi de kan ha oppsparte midler, eller fordi de i tidligere år har tatt ut et utbytte som skal dekke utgifter for flere år. I så fall betalte de skatt av utbyttet i det året utbyttet ble tatt ut.

Basert på en database fra Handelshøyskolen BI, som inneholder skattestatistikk for årene fra 2005 til 2015, kan vi gi et bilde på hva skatteytere i formuesskatteposisjon bidrar med av skatt over tid. Vi har i analysen spurt om følgende: Hvor mange personer med formue ville blitt personlige nullskatteytere i flere år, dersom formuesskatten på arbeidende kapital ble fjernet?

Når vi ser på den gruppen av skatteytere som har høyest formue, som betaler mer enn 1 million kroner i formuesskatt på arbeidende kapital, finner vi at 270 personer ikke betaler personlig skatt i ett år i løpet av de elleve årene vi har analysert fra 2005 til 2015. Finansdepartementet anslår at det i 2019 er 2200 personer med mer enn 100 millioner kroner i netto ligningsformue. Bare 106 personer blir nullskatteytere to ganger i løpet av samme periode. Kommer vi over tre år, er det under 25 personer som kommer i denne situasjonen. Vi kan også se av tallene at de årene da det er flest personer som ikke betaler personlig skatt, er vanskelige økonomiske år, som for eksempel under finanskrisen.

Men også i de årene hvor personer i denne gruppen ikke betaler personlig skatt, bidrar de med skatt på andre måter. De har i disse enkeltårene i snitt 110 ansatte, og bedriftene deres betaler 9,8 millioner kroner i selskapsskatt.

Det er blitt påstått at mange mennesker med store formuer vil bli nullskatteytere, dersom vi fjerner skatten på arbeidende kapital. Men det er altså ikke riktig. Det er ikke mulig å være nullskatteyter over tid i Norge hvis man eier virksomheter og har formuen sin i arbeidende kapital.